Закони и подзаконски акти

Одлуки

 1. Одлука за методологијата за спроведување на подготовките за одбраната Сл. Весник бр.4 – 2013 година
 2. Одлука за востанување на Денот на АРМ – Сл. Весник бр. 36 – 1993 година
 3. Одлука за определување на објектите и зоните од значење за одбраната – Сл. Весник бр.83 – 2003 година
 4. - Одлука за допoлнување на одлуката за определување на објектите и зоните од значење за одбраната бр.68 – 2016 година
 5. Одлука за определување на опрема, стоки и услуги од одбранбен и безбедносен карактер – Сл. Весник бр.69 – 2004
 6. Одлука за определување на зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето – Сл. Весник бр.83 – 2003
 7. Одлука за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.5 – 2003 година
 8. - Одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите за лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.39 – 2003 година
 9. - Одлука за дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите на лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.84 – 2003 година
 10. - Одлука за изменување и дополнување на одлуката за давање согласност на определените работни места и на видот и обемот на задачите на лицата кои ќе го служат воениот рок во цивилна служба Сл. Весник бр.9 – 2004 година
 11. Одлука за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.68 – 2002 година
 12. - Исправка на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.73 – 2002 година
 13. - Одлука за дополнување на одлуката за определување на организации и установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.39 – 2003 година
 14. - Одлука за изменување на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.5 – 2003 година
 15. - Одлука за дополнување на одлуката за определување на организации и установи во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба Сл. Весник бр.84 – 2003
 16. - Одлука за изменување на одлуката за определување на организации, установи и противпожарни единици во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба – Сл. Весник бр.9 – 2004 година
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail