АРМ МОЈ ВИСТИНСКИ ДОМ

„АРМ МОЈ ВИСТИНСКИ ДОМ“ – ЗАВРШЕН ПРОЕКТОТ ЗА ПРВАТА ЗГРАДА

Согласно плановите за реализација на проектот „АРМ мој вистински дом“изработен е основен проект за првата зграда. Зградата се состои од Подрум+Приземје+4 ката. Во подрумот се сместени гаражи, на приземјето предвиден е деловен простор, а на четирите ката се становите за потребите на припадниците на АРМ. Покрај гаражите, недостатокот од паркинг простор согласно правилникот за проектирање на станбени згради е решен со паркинг места во рамките на градежната парцела.
Според структурата на становите во оваа зграда има 3 вида на станови, и тоа:
- Еднособни станови;
- Двособни станови;
- Трособни станови.

При изработката на проектна документација за останатите згради покрај горенаведената структура на станови ќе бидат предвидени и четирисобни станови со површина од околу 100 м2.

Почитувани, во продолжение се ранг листите по жалби објавени на 09.02.2016 година

Ранг листа на ред за првенство на купување на стан во лична сопственост - 35 M²
Ранг листа на ред за првенство на купување на стан во лична сопственост – 55 M²
Ранг листа на ред за првенство на купување на стан во лична сопственост - 70 M²
Ранг листа на ред за првенство на купување на стан во лична сопственост - 90 M²

Одговор на жалби по Предлог – ранг листа на првенство на купување стан во лична сопственост

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ за 2016 година

ПРЕДЛОГ – РАНГ ЛИСТА НА ПРВЕНСТВО  ЗА КУПУВАЊЕ НА СТАН ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ СТАНОВИ ОД 35 M²
ПРЕДЛОГ – РАНГ ЛИСТА НА ПРВЕНСТВО  ЗА КУПУВАЊЕ НА СТАН ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ СТАНОВИ ОД 55 M²
ПРЕДЛОГ – РАНГ ЛИСТА НА ПРВЕНСТВО  ЗА КУПУВАЊЕ НА СТАН ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ СТАНОВИ ОД 70 M²
ПРЕДЛОГ – РАНГ ЛИСТА НА ПРВЕНСТВО  ЗА КУПУВАЊЕ НА СТАН ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ СТАНОВИ ОД 90 M²

Список на кандидати кои не се рангирани поради непотполна документација

Оглас за купување стан во лична сопственост.pdf

Измена на Оглас за купување стан во лична сопственост.pdf

Правилник за постапката за станбено обезбедување на активниот воен и цивилен персонал на служба во АРМ со купување на стан во лична сопственост (април-2017).pdf

Изјава за промена на  категоријата  на стан.pdf

Изјава за времено откажување од постапката за купување на стан во лична сопственост.pdf

Изјава за лични податоци.pdf

Известување  за учество во постапка за доделување на станови во рамки на Проектот „АРМ мој вистинскн дом” (рок 28.04.2017).pdf

 

Најчесто поставувани прашања

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail