Јавни набавки

Почитувани граѓани,

на оваа страна може да ги погледнете огласите за јавните набавки кои ги објавува Министерството за одбрана на Република Македонија на Електронскиот систем за јавни набавки согласно Планот за јавни набавки.

Objaveni oglasi skluceni dogovori- Arhiva

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-385/17/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b3a3165-1da5-4afd-a777-a9dc00c56183

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-432/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1a999c3b-e9eb-49dc-9554-688b1629f7a3

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-432/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53672732-0cd6-4153-804d-889c675f55ca

Прилог на оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 22.01.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9469691b-a92f-4534-b836-0ce2c1018d65

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-385/17/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b3a3165-1da5-4afd-a777-a9dc00c56183

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f8edc784-db1f-434a-8f66-a9d800adf9a9

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 21.01.2019 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eed9c2bd-705c-4943-a942-a9d800a4cf83

Прилог на оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 18.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ba190d89-e137-4ef5-b727-8e6419dd13ef

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-402/7/2018 од 17.01.2019 година за јавна набавка на Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1 за домаќинство. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d205bf3e-6e79-42a7-8631-688d801a0882

Прилог на оглас бр. 18/3-633/4/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5141b3e1-da45-4e98-b312-f180bdf85cbd

Прилог на оглас бр. 18/3-575/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ba490319-3e87-4dc4-ad8f-4bfd9bf83cab

Прилог на оглас бр. 18/3-357/41/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/12d135b9-d7af-4b31-bb6e-04358f5220ef

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-465/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на  Колективно осигурување на вработените во МО и припадниците на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf57a8bb-00d1-4821-be6a-0c4b1bbeccf3

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32f1b4bc-10c7-4521-bd3d-757cabc95d36

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f28c51af-7173-4c7b-87dd-798d132c37e2

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-485/7/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c0faf8fe-ef65-4058-8efd-a30e77ed51ff

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-499/11/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на  Јаглен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dc4c462f-d8bd-431e-8d1b-a9d7009ed50e

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2b0db7fb-2f48-40af-8f19-a9d700a1cc34

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-428/6/2018 од 16.01.2019 година за јавна набавка на Поддршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација во АРМ – Софтвер за контрола и мониторинг на мрежни уреди, копјутер лаптоп, VoIP телефон со 2 линии и конвертор за телефонија преку ИП на аналогни телефонски апарати со 2 линии (VoIP to analog line x 2). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1534d442-6ecf-429a-b9c5-a9d7008c54d9

Известување за склучен договор за оглас бр.18/3-342/31/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1b634ddc-8efb-42df-be6b-87e47dd160d5

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-343/25/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/be36e99d-1b07-4037-83fe-8f998ccda2b0

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-533/5/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на Реконструкција на безкаменичниот систем за обезбедување на санитарна топла вода во воен хотел „Илинден’ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/dcc61457-fe58-4223-a1a9-a9d600a09728

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-162/15/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b4b7c814-e91b-4adf-8a54-a9d6009c5d04

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15e835d1-0a74-49d6-af9b-1fa5371e2ec1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/75f9b249-f2c3-4f15-a19f-a9d500b82cb0

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 14.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/da343864-d1fa-48d7-84da-a9d500b80703

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-388/16/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/50bb8dd1-cbe6-4d9e-9566-a9d100fa7c19

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/03b01039-45b7-4f5f-b8cc-d82ca84feaa0

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07f27959-faf0-4056-a0b6-f997109a7b50

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 10.01.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7e3d2bf8-3ca3-4957-bbb3-aca9dd7b37f2

Прилог на оглас бр. 18/3-538/5/2018 од 11.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/696aab03-a065-478b-8cf8-39644155cd16

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 08.01.2019 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6bab72fd-dc19-4fad-996e-a9ab010b15f2

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-234/13/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f82fdf12-93dc-416b-a750-559c4c22397f

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-234/13/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7ca7a3bc-0b7e-4573-913e-93d9c3e4f37c

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-234/13/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7ab04974-5c80-4feb-9af6-a9cb00e84b2b

Прилог на оглас  бр. 18/3-232/27/2018 од 04.01.2019 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3599cc46-2dfb-412c-bf43-c22cd0175cd2

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-421/13/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Одржување на софтверски пакет Направено да работи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/96059746-b270-4896-91f9-a9ca00f48f3c

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-365/9/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e516707-d42a-4380-8705-adf54eeb600f

Прилог на оглас  бр. 18/3-549/13/2018од 03.01.2019 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ae04b353-a397-4ced-8e22-a0a4b33b424a

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-262/29/2018 од 03.01.2019 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9a769074-a91f-4b3c-8b06-a9ca00de892f

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-432/4/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fbff6391-3726-49bd-8d42-a9bb00b87c54

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-432/4/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c225aee4-6e64-4b2d-bc02-a9bb00b81499

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-192/10/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c91d287a-ed5b-45de-bf1b-a9ae00ec50f0

Оглас  бр 18/3-237/34/2018  од 31.12.2018 година за јавна набавка на Видео и аудио опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/be811bf2-810f-4daa-af0a-79bddc35f4ca/5

Оглас  бр 18/3-395/15/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Aдаптивно и превентивно одржување на софтвер за кодификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b7ee886-f47e-45c5-87b4-df13a0ecfd34/5

Оглас  бр 18/3-636/4/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Набавка на Кафе. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c60b5d1-1f8c-4b00-bda2-287b519063f6/5

Оглас  бр 18/3-633/4/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Чевли за службена униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/02d10774-df17-431c-9b10-a3aa9bf6b4da/1

Оглас  бр 18/3-410/10/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Тонери, кетриџи, услуги за полнење и компјутерска галантерија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ffe4530-e8f4-4562-8b8f-3d0703ad17cd/1

Технички дијалог – Рамковни спогодби за Поправка и сервисирање на Товарни возила датум на објава 31.12.2018, краен рок 10.01.2019. Превземи овде

Оглас  бр. 18/3-/547/4/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c5832bd-5c68-4437-ad9d-3b8e42461813/1

Оглас  бр  18/3-357/41/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на  Замрзнато пилешко месо и замрзната риба. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/60912fd4-f895-4be0-a132-4d830043ea33/1

Оглас  бр   18/3-515/22/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на  Замена на ламинат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9e5f3913-fa20-48ca-a280-d58673737479/5

Оглас  бр  18/3-386/7/2018  од 31.12.2018 година за јавна набавка на  Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на пловни објекти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/98414d9f-229e-4250-b790-f92fb9ae62c5/5

Оглас  бр 18/309/11/2018 од 31.12.2018 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на медицински и стиматолошки уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dc02af42-33fb-40ba-80b0-d15e556cf52f/1

Оглас  бр 18/3-427/10/2018  од 31.12.2018 година за јавна набавка на Технички преглед и осигурување при регистрација на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f6e48a05-6554-48fd-835b-46e8a191dff5/1

Оглас  бр 18/3-575/6/2018  од 31.12.2018 година за јавна набавка на  Дехидрирана храна за службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/565c802a-b656-4b77-8d8e-663b930fde5b/1

Оглас  бр. 18/3-379/28/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Оспособување/Реконструкција на надворешни разоди во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/86fb7fe6-f1ac-477d-ae73-97f5fbe5d4a4/1

Прилог на оглас  бр. 18/3-282/13/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/94ab3290-5852-46ae-8e9b-1f6bf28979a5

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-379/4/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на  Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРM. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7cae1deb-2ff5-41fb-aa18-9113008e7ba2

Оглас  бр. 18/3-464/7/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Набавка, транспорт и монтажа на подна облога теписон. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9db6f244-5bf9-4c32-9cad-42c722c02177/5

Оглас  бр.  18/3-424/10/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Поправка, одржување и сервисирање на разладна, термичка и кујнска опрема и други интендантски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d356e9ca-6078-4371-b4ec-43afcb9e4250/1

Оглас  бр. 18/3-632/4/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Кабли за агрегат за стартување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/be001e4d-ab61-46b5-8965-3f5bb65ca4e7/5

Оглас  бр. 18/3-282/13/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Набавка и замена на резервни делови за поправка и сервисирање на лесни моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/64488ade-fa1c-43cc-bbf4-c3dca9fa084c/1

Оглас  бр  18/3-600/6/2018  година за јавна набавка на Изнајмување на копири и мултифункционални уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6bd54fb7-aa02-4628-bed0-3176f74c0084/1

Известување за склучен договор за оглас бр. 18/3-470/8/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a26b44aa-f880-4c6b-b583-b6beeef8cb9b

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-201/75/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработени од МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a6779774-6517-4d78-8e21-4ac3e7ab1b7d

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-201/75/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработени од МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5a6cc16d-0e25-409d-b328-90a84f12bd77

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-379/4/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7cae1deb-2ff5-41fb-aa18-9113008e7ba2

Оглас  бр. 18/3-538/5/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Изработка на настрешници за покривање на паркинг простор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/62b63105-708a-4801-b47c-89467a774bf1/5

Оглас  бр. 18/3-226/9/2018 од 28.12.2018 година за јавна набавка на Замена на дотраена кровна површина на командна зграда во касарна „Чеде Филиповки Даме“ Кичево. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/959a5273-1a60-4849-ba5b-5bf300e05fad/1

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-291/33/2018 од 27.12.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи по спецификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5b1f8376-09eb-4217-a8a7-da10c8aac198

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-291/33/2018 од 27.12.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи по спецификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fd646cc7-8f18-4f8d-9b06-306128b03652

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-291/33/2018 од 27.12.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи по спецификација. одржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a715b079-007f-4c33-90b2-d6eb233a237d

Оглас бр. 18/3-481/22/2018 од 27.12.2018 година за јавна набавка Грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cba772bf-b67a-4437-88e1-e1b7b2b606ff/1

Оглас бр. 18/3-546/7/2018 од 27.12.2018 година за јавна набавка на Месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва од парчиња на туна. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4c840bf-800b-400a-a417-71eff9826423/1

Технички дијалог – Организиран меѓуградски превоз на вработните во МО и АРМ за 7 (седум) релации  со датум на објава 27.12.2018 , краен рок 08.01.2018 година. преземи овде

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-500/4/2018 од 25.12.2018 година за јавна набавка на Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c4789206-d71e-48d1-82ef-a9c300b7a947

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-387/10/2018 од 26.12.2018 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за плати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e59dc9f2-e3a0-4004-be42-0c4ad60b27cb

Оглас бр. 18/3-560/4/2018 од 25.12.2018 година за јавна набавка на Огревни дрва. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0bb56fe7-bfff-453e-874d-90f259fdcbc0/1

Оглас  бр. 18/3-235/24/2018/2018 од  25.12.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4a5f93a9-98e1-4353-a326-13eaf641e51f/5

Оглас бр. 18/3-614/4/2018 од 25.12.2018 година за јавна набавка на Стоки за термоенергетски блок. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9253681e-0de5-4671-ae70-8c06413c4a31/5

Оглас  бр. 18/3-213/17/2018 од 25.12.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d26abaf5-40ba-47f7-b17d-9052e71e7f24/1

Оглас бр.  18/3-232/27/2018  од 25.12.2018 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/34a86970-4f0f-4087-a6ad-bc15ab9b72a2/5

Известување за склучен договор за оглас  бр. 18/3-224/40/2018 од 25.12.2018 година за јавна набавка на 14.000 комплети на воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2d565846-04e3-4f94-8b84-555f21758603

Оглас бр. 18/3-606/4/2018 од 24.12.2018 година за јавна набавка на Софтвер за дигитална форензика. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e39722a0-8418-4344-8593-2805d2cb1870/5

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-515/5/2018 од 24.12.2018 година за јавна набавка на Замена на ламинат во МО – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c5b5aa99-e9da-47f5-b2ac-a9c000e31f26

Поништување на постапка за оглас  бр.  18/3-278/6/2018 од 20.12.2018 година за јавна набавка на Поштенски услуги-брза пошта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/078a83aa-4110-4e39-9b2c-a9bc00b1ffce

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-379/4/2018 од 19.12.2018 година за јавна набавка на Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2ccf7cc4-40db-4b13-9977-a9b600c15571

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-333/6/2018 од 19.12.2018 година за јавна набавка на Опрема за сервисирање и одржување на оптичка кабловска инфраструктура. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2550383f-4267-41e8-a083-a9bb00c80a02

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-270/17/2018 од 19.12.2018 година за јавна набавка на  Изнајмување на тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8feed5b3-5f78-493f-a87f-a9bb00c8a14d

Прилог на оглас  бр. 18/3-549/13/2018 од 18.12.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/b502a624-3742-4e49-8181-33b4d95b34fa

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2f8d8735-b5f8-4b58-9fd0-a9b600bce97a

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5670a9e9-c324-456e-8722-a9b600bd271a

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-259/12/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на Градежни и електро материјали, материјали за разни поправки и средства за уништување на плевел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0b93aded-3955-4f51-9d04-a9b600c3dd2a

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0c0bd069-4c3b-433a-a1a3-f34ea4f1c09b

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/47f2db59-09f5-4cee-8985-8c5a7733d04c

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/530f7f30-a917-4339-86bd-7cfa577d300a

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/89866fe9-c518-420b-bc25-b11b0dd680bc

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c2d4c847-d3fd-47fc-b3f7-c192554aa082

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/40672745-b3c1-4ee1-aa7f-946a8a090fa9

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/37804627-f82f-42d4-82d0-440b44db6aac

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f392ef31-b232-44ea-b66b-d612eb6a7cd8

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fd15cacb-4360-4345-bb10-a4fdd496cdd2

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-353/8/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Тековно одржување на градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/920df13e-e27f-4a23-94a4-e4d3d3cf7fe7

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-233/10/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6380fa02-88c8-4df2-8d73-40e25c5185ed

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-292/5/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на  Свежи колачи и торти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ddce2a22-6761-4314-8ba5-1a4fce6ad285

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-234/13/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/303006e6-d174-4e81-ad46-a9b900bf95b9

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-369/8/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f325699f-5950-4756-8279-a9b60107cb1e

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-369/8/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/58cec298-356f-4ba4-a6dd-a9b60107a1fc

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-201/75/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработени од МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5afe993f-12ac-414d-b74d-a9b600dd217b

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-261/8/2018 од 17.12.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0bf3f2e9-c404-4eb1-953a-d763a5d7751c

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-369/8/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ca15a374-8a66-46b8-a264-b3a7deb3d531

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-369/8/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6f73ad18-b1f2-46c7-8fc4-71e35af120c3

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-369/8/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/78321de9-8072-41a1-bc61-189b4be618c8

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-369/8/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3d36418f-766b-4dfb-85c9-986076ab105c

Технички дијалог за набавка на месни конзерви, конзерви готови јадења, конзерва морска риба-сардина и конзерва  од парчиња на туна за потребите на АРМ. преземи овде

Оглас  бр. 18/3-201/75/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработени од МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5afe993f-12ac-414d-b74d-a9b600dd217b

Прилог на оглас  бр. 18/3-525/6/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на 1 (еден) Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/12a00906-cff4-4ad5-a5af-6be55a8ca461

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-461/4/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Индустриска сол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aaeda106-39a4-4bfa-8166-a9b600ae5eba

Поништување на постапка за оглас  бр.  18/3-292/5/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Свежи колачи и торти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0294de74-06a5-4461-ae62-a9b600bb69ce

Поништување на постапка за оглас  бр.  18/3-292/5/2018 од 14.12.2018 година за јавна набавка на Свежи колачи и торти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/49aac469-0f72-4a4f-8640-a9b600ba5387

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 12.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/44c6cdd3-d890-4e65-bd96-31416402d224

Прилог на оглас бр. 18/3-549/13/2018 од 12.12.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ffd270dc-d12a-4f6b-bbf5-7c8091488c01

Прилог на оглас  бр. 18/3-419/8/2018 од 11.12.2018 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/daed1ad4-ee6f-4b56-ba6a-31656d727bc7

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-247/28/2018 од 12.12.2018 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fcd04628-5e47-4cde-a5db-460a04954b7c

Оглас бр. 18/3-32/52/2018 од 11.12.2018 година за јавна набавка на Пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d23b45b0-b7ea-48bb-9bef-febab2212b90/5

Оглас  бр. 18/3-590/5/2018 од 11.12.2018 година за јавна набавка на Поправка и замена на оштетени ролетни во надградбата на зградата на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e29845e7-b27e-4440-b58a-dc93739e139e/5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-408/22/2018 од 11.12.2018 година за јавна набавка на Опрема за акредитација на КИС во АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/929547ea-bb76-4506-bcce-a9b300b35afa

Оглас бр. 18/3-419/8/2018 од 10.12.2018 година за јавна набавка на Отстранување на дефекти и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/45a93f00-4ed7-4de1-aea6-a86cbff011ab/5

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 07.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/913a8d7f-e9cb-435c-bf04-8d157b4ab325

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 07.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b81aa403-bba4-48dd-98f1-9ae1facc407f

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 07.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5e5348d7-eb3e-4768-9825-848eb29765e4

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 07.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f0136fd9-7f3c-4af0-ad8b-0860265aaeed

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 07.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b6c4d217-46fc-41fc-bc6e-9f56e2cf30e5

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-233/10/2018 од 07.12.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/46063ad7-9896-4fad-b25a-8f0b227b2700

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-261/8/2018  од 07.12.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7e98135f-df83-4564-8497-97c3980a40f7

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-261/8/2018  од 07.12.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9269583a-d702-4b73-8232-aba931bd5f7e

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-261/8/2018  од 07.12.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/350c7ebf-5601-4f2c-8036-b590bc0e42eb

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-261/8/2018  од 07.12.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4d48cd14-9bba-4eb2-9726-564a166d1fb7

Оглас бр. 18/3-421/13/2018 од 06.12.2018 година за јавна набавка на Одржување на софтверски пакет Направено да работи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ec7338a-92db-400c-8a1b-39e48b882dea/5

Оглас бр. 18/3-368/18/2018 од 05.12.2018 година за јавна набавка Замена на дотраен сезонски резервоар за гориво (нафта) 50 м3 во касарна „Боро Менков“ во Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff100f99-86f2-44d7-abbf-74db949e1e2a/5

Оглас бр 18/3-227/23/2018 од 05.12.2018 година за јавна набавка Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ced961fd-17c5-40be-97a2-382a4708e546/5

Оглас бр 18/3-206/11/2018 од 05.12.2018 година за јавна набавка материјали наменети за делегации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/40ce33d2-18d7-43f3-9ba3-8b852a80f64f/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-176/22/2018 од 05.12.2018 година за јавна набавка на Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/de51efd6-bc8f-44cb-8634-a9ad00bbc0b9

Оглас бр. 18/3-559/4/2018 од 05.12.2018 година за јавна набавка на Новогодишни пакетчиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/acd7fc13-646a-43bb-8e6b-94d89d2ccd30/5

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-267/9/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07d87e07-d907-4d19-91e7-fd27af47ed82

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-267/9/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2439a452-3a24-40f1-af9e-7f385fab6736

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-267/9/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/377a0f3d-8cd7-43cf-9e99-2939fd788aa3

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-267/9/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e0e95615-aa07-42a1-918a-8fb420c2d754

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-267/9/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ff96cfe8-3f49-4f4a-a81f-885b93c06235

Поништување на постапка за оглас  бр  18/3-291/33/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи по спецификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cabf3ab0-8b09-4bd4-bee4-a99a0093d72e

Поништување на постапка за оглас  бр  18/3-307/25/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Безалкохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0c5074a8-77fb-4c25-851f-a99100a1b941

Оглас бр. 18/3-568/5/2018 од 04.12.2018 година за јавна набавка на Санација и реконструкција на тоалети во Центарот за обука „Џозеф Крузел“ во касарна „Гоце Делчев“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b03fda75-6c97-4826-adc6-d301b653cadc/5

Оглас  бр. 18/3-285/29/2018 од 03.12.2018 година за јавна набавка на Сеф сигурносен тип 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f10f310-5301-4b64-b779-7b7e404a184d/5

Оглас  бр. 18/3-525/6/2018 од 03.12.2018 година за јавна набавка на Набавка и монтажа на 1 (еден) Агрегат. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6f17d2c-9f6f-412a-bdea-9865504e27ff/5

Оглас бр. 18/3-533/5/2018 од 29.11.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на безкаменичниот систем за обезбедување на санитарна топла вода во воен хотел „Илинден’ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b8bd1b4-8883-4ec3-9968-f4cdbcc12571/5

Оглас бр. 18/3-388/16/2018 од 29.11.2018 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32c428e9-7c38-431c-b32d-0428f59ed598/1

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-395/7/2018 од 29.11.2018 година за јавна набавка на Aдаптивно и превентивно одржување на софтвер за кодификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/70dd3a46-7e14-4037-b91c-a9a70093f686

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-370/8/2018 од 29.11.2018 година за јавна набавка Адаптивно и превентивно одржување на апликација за персонален менаџмент “ПМИС-HeRMeS. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aa6407de-acbc-41cb-ad91-a9a70091e619

Оглас бр. 18/3-549/13/2018 од 28.11.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c72f5c9d-e143-4c3d-b80d-843550c4871a/1

Оглас бр. 18/3-291/57/2018 од 27.11.2018 година за јавна набавка на Јајца свежи класа „А“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6a283f7c-c3fe-4c2f-ad81-9f4f52064770/1

Оглас  бр. 18/3-550/4/2018 од 26.11.2018 година за јавна набавка на Чаршав за кревет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8e898aa0-5d97-4704-8b7f-3084537a466b

Оглас  бр. 18/3-523/4/2018 од 23.11.2018 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/bcc01114-b2e1-4d3e-9501-e218ee5ad382

Оглас  бр. 18/3-262/29/2018 од 22.11.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e2836f6a-e8a1-46bd-b82e-416b1aa99b98/5

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 21.11.2018 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк. https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0e9b6757-c2b1-43fd-be9c-a99a00908070

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 21.11.2018 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a6f1f801-aa2f-44b2-97c9-a99a00904c27

Оглас  бр. 18/3-162/15/2018 од 21.11.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df632851-fe99-4491-a16c-4903b8263cdc/5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-501/4/2018 од 21.11.2018 година за јавна набавка на Поправка на дотраена подна конструкција во кампот за обука, паркирање и престој на пловни објекти – Охрид. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/27da793a-cf03-4ae6-aa72-a99f00a647bd

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-205/11/2018 од 20.11.2018 година за јавна набавка на Набавка на канцелариски материјали и хартија за копирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/95a84768-9802-4650-b78c-ee566d9833e3

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-205/11/2018 од 20.11.2018 година за јавна набавка на Набавка на канцелариски материјали и хартија за копирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4d9b2bfc-9732-47ac-a70d-71bce95bdd35

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-328/9/2018 од 19.11.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b29a6cff-cbcf-4b77-9c77-a451549dea39

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-328/9/2018 од 19.11.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e7801fa9-3828-4489-9adc-a5339ce48546

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-328/9/2018 од 19.11.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0a7e8a94-a6c4-44e5-af93-d4cdf03ff215

Оглас  бр. 18/3-542/7/2018 од 20.11.2018 година за јавна набавка на Вода. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8233ba6-8452-4317-8d79-81195a612c96/1

Оглас бр. 18/3-498/7/2018 од 20.11.2018 година за јавна набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f325408d-d318-47db-85d2-8ea13ec99e79/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-328/9/2018 од 19.11.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fc6b92fe-443c-429e-b29f-a99d00d7fce7

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-237/16/2018  од 19.11.2018 година за јавна набавка на ЛЕД телевизори и Видео и аудио опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d9cf642e-70ff-4566-8196-a99a00dfedca

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-205/11/2018 од 19.11.2018 година за јавна набавка на Набавка на канцелариски материјали и хартија за копирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/95a84768-9802-4650-b78c-ee566d9833e3

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-324/25/2017  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Материјали за АОП – компјутерска галентерија и тонери за принтери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/25944e05-1dc0-43fc-a32a-a99a0087615d

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-324/25/2017  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Материјали за АОП – компјутерска галентерија и тонери за принтери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/915543f2-f336-4aed-9f31-a99a0087936b

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-227/22/2017 од 16.11.2018 година за јавна набавка на Овошен сок. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9b0ada13-f56b-442c-8b76-a99a009c33ac

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3235/6/2018  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e2d567d6-40ab-4775-820a-a99a00f99468

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3235/6/2018  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3b89819c-6a61-4d88-90bf-a99a00f9c517

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3235/6/2018  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6a7a754e-b6d4-40e9-a31c-a99a00fa251f

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3235/6/2018  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7cbea301-79f1-47c2-ad16-a99a00fa63eb

Поништување на постапка за оглас   бр. 18/3235/6/2018  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/11418f3a-dc5f-47dc-bfe3-a99a00fa9ecd

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3235/6/2018  од 16.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7fa16485-89cd-48a4-a369-a99a00facb89

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-391/6/2018 од 16.11.2018 година за јавна набавка на Алат и опрема (инструменти) за дефектажа и поправки на телекомуникациска и информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c57a94b6-3f01-4bb9-a805-a99a00d8db4d

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-328/9/2018 од  16.11.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/fc6b92fe-443c-429e-b29f-a99d00d7fce7

Прилог на оглас бр.18/3-313/14/2018 од 16.11.2018 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3f152bb1-c29f-4205-a801-f696af155a70

Оглас бр. 18/3-523/4/2018 од 16.11.2018 година за јавна набавка на Инсталација на мрежна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb7547a0-b2bd-404c-8411-88d91dbd66ca/5

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-420/6/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на  Оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8637f23d-4fc7-4301-850e-e45ac085a0e3

Известување за склучен договор за oглас  бр. 18/3-420/6/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на  Оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7a909e4b-ae68-4c97-ba35-9ce259bde10d

Оглас  бр. 18/3-420/6/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на  Оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6485701f-a6f3-4b1c-a062-469c1a3ebb53

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-420/6/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на  Оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3c1e5761-d7cf-4e9f-aff2-0de21ffecad8

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-420/6/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на  Оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/07042ad5-9c74-4d75-a259-f15aab0fed54

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-418/6/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на Замена на дотраена столарија во објектите на МО и ГШ, заради зголемување на енергетска ефикасност на објектите. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e540269-0e2f-437e-9fe7-fccebcf7ce57

Известување за склучен договор за oглас бр. 18/3-402/7/2018 од 14.11.2018 година за јавна набавка на Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1 за домаќинство. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/79cd931c-c897-402e-9380-732ec5212a80

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-314/5/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за специјални моторни возила и Материјални средтва за опслужување и одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/22ce82cf-0f47-4abd-96ac-a99900a3ecab

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-314/5/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за специјални моторни возила и Материјални средтва за опслужување и одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/8b3b14bd-4be2-47ff-a8df-a99900a42203

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-287/18/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на Набавка и поставување на потопна пумпа за Касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/50dd2e15-1516-4842-ac04-a99900b6b26d

Оглас  бр. 18/3-253/20/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3476d258-58d7-4fc5-891e-c7c4c7f93c5c/1

Оглас  бр. 18/3-550/4/2018 од 15.11.2018 година за јавна набавка на Чаршав за кревет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aba52c61-e0d6-424d-806f-c48614823e98/1

Прилог на оглас  бр. 18/3-380/8/2018 од 13.11.2018 година за јавна набавка на Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/689caecc-c86d-4aa5-883c-82748b4110e1

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-347/14/2018 од 14.11.2018 за јавна набавка на  Интернет конекција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5fb70afd-f0c4-4387-abbd-725f132bed92

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-32/38/2018 од 14.11.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9f6d1472-5e4b-445e-9d93-a99800c9446f

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-218/12/2018 од 14.11.2018 година за јавна набавка  на Поправки и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/feb05542-066a-4341-a0b1-a99800dd6c19

Оглас  бр. 18/3-246/43/2018 од 14.11.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ffe8a4b-7de4-4b29-963a-2c7400ac017b/1

Оглас  бр. 18/3-535/5/2018 од 13.11.2018 година за јавна набавка на  Поправка и сервисирање на м/в и инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cff94e1d-23ee-4027-a875-8e07d1e26fd9/1

Технички дијалог  за набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Датум на објава 13.11.2018 , краен рок 28.11.2018 година. – преземи овде

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-388/6/2018 од 13.11.2018 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6614f7a0-499b-4893-9801-a99000e0c259

Технички дијалог  за набавка на Леб, бурек, лепиња и бели печива. Датум на објава 12.11.2018 , краен рок 19.11.2018 година. – преземи овде

Технички дијалог  за набавка на Вода. Датум на објава 12.11.2018 , краен рок 19.11.2018 година. – преземи овде

Оглас  бр. 18/3-517/6/2018 од 09.11.2018 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c9726a5f-a300-48db-ae62-70914c2bd526

Склучен договор за оглас  бр. 18/3-401/6/2018 од 08.11.2018 година за јавна набавка на Гориво, моторно, еуросупер БС 95 и Гориво, моторно, еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/522492f8-b2b7-421b-8dfd-7b0639ffbfce

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-299/12/2018 од 07.11.2018 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/e79d4a7a-909b-4d07-8db6-a99100f65035

Поништување на постапка за оглас  бр.18/3-39/16/2018 од 08.11.2018 година за јавна набавка на Комплет службени машки и женски одела, кошули и обувки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2611ea22-7ab2-49c3-87fc-a99200f14b2a

Поништување на постапка за оглас  бр.18/3-39/16/2018 од 08.11.2018 година за јавна набавка на Комплет службени машки и женски одела, кошули и обувки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2308df21-5292-4e9d-a1e4-a99200f1a0f1

Оглас  бр. 18/3-428/6/2018 од 07.11.2018 година за јавна набавка на Поддршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација во АРМ – Софтвер за контрола и мониторинг на мрежни уреди, копјутер лаптоп, VoIP телефон со 2 линии и конвертор за телефонија преку ИП на аналогни телефонски апарати со 2 линии (VoIP to analog line x 2). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/cf52644e-84c5-4bd3-a8a9-3b0752c18854

Оглас бр. 18/3-327/5/2018 од 07.11.2018 година за јавна набавка на Палети за складирање на муниција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/755a383f-c494-4d06-9290-86e4237a0080/5

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-65/20/2018 од 06.11.2018 година за јавна набавка на Маица војничка со долг ракав за воено теренска унифома. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/9fc9410b-270d-42fe-bb76-a97e00d9963c

Поништување на постапка за оглас  бр. 18/3-324/9/2018  од 06.11.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/12c71d3c-fd96-4e31-864f-a9690089c5f6

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/9/2018 од 06.11.2018 година за јавна набавка на Конзервиран и смрзнат зеленчук, сушени сливи и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/544ae3f9-56d4-4455-aa0c-a95a00bd2359

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-342/9/2018 од 06.11.2018 година за јавна набавка на Конзервиран и смрзнат зеленчук, сушени сливи и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4dcf3606-045a-44ef-aa7d-a95a00bc70de

Оглас бр. 18/3-408/22/2018 од 06.11.2018 година Опрема за акредитација на КИС во АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/468f09f4-b53c-459f-ac1a-3091b1ad3d46/5

Оглас  бр. 18/3-385/17/2018  од 05.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/418ba472-421c-4b7f-9bae-ed79575801db/5

Оглас бр. 18/3-313/14/2018 од 05.11.2018 година за јавна набавка на Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри за одредување на квалитет на стоки – лабораториски анализи). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32917e1d-798e-4f7f-afe9-5d731bb02c08/5

Оглас  бр. 18/3-278/6/2018 од 05.11.2018 година за јавна набавка на Поштенски услуги-брза пошта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1fa6d11a-29e4-4843-9dcd-42adc7181c03/5

Технички дијалог за јавна набавка на Медицинска опрема датум на објава 02.11.2018 , краен рок 14.11.2018. Преземете документ

Оглас бр.  18/3-373/15/2018 од 01.11.2018 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испит за питомци од Воената Академија и професионални војници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aad7287e-ae83-411d-b7dd-04c131e8ef92/1

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-298/5/2018  од 01.11.2018 година за јавна набавка на Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/76e8cbd9-bfc8-4ebe-9aaa-a98b00a52011

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-253/4/2018 од 01.11.2018 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2b3d265e-2212-4570-a480-a98b00cc0101

Поништување на постапка за оглас бр. 18/3-253/4/2018 од 01.11.2018 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ced5c6a7-b884-4124-8439-a98b00cc2cad

Оглас бр. 18/3-371/13/2018 од 01.11.2018 година за јавна набавка на Edge firewall со модули и лиценци и систем за Back up restore. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6669625f-93d1-4a6f-a9b1-b840b1ac697e/1

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-385/8/2018 од 01.11.2018 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5ac8a8ea-c7f8-4bc0-ae3d-a98b009a9635

Оглас  бр.  18/3-517/6/2018 од 31.10.2018 година за јавна набавка на Изработка на проектна документација за објекти и инфраструктура во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ade1a6c2-9b63-4b83-b865-402cdbac82b5/1

Оглас бр.18/3-317/20/2018 од 31.10.2018 година за јавна набавка на Систем SAN switch. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9577ef47-65ea-4265-abbe-7ae8693e8bc5/5

Оглас  бр. 18/3-257/27/2018 од 31.10.2018 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/975a1920-638f-4f54-912e-c6fa1dc1f330/5

Оглас  бр.18/3-499/11/2018 од 31.10.2018 година за јавна набавка на Јаглен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ca3b698f-f1f4-4c19-ac99-eeb273059e03/5

Оглас  бр.18/3-395/7/2018 од 31.10.2018 година за јавна набавка на Aдаптивно и превентивно одржување на софтвер за кодификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11813bcb-f2b7-484e-870a-0f8f322fe389/5

Оглас  бр. 18/3-343/25/2018 од 31.10.2018 година за јавна набавка на Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/530bfdc1-95c1-402a-a3f5-4536c01b4cbf/1

Оглас  бр. 18/3-428/6/2018 од 30.10.2018 година за јавна набавка на  Поддршка на функционирање и користење на мрежен сервис за заштитена и незаштитена говорна комуникација во АРМ – Софтвер за контрола и мониторинг на мрежни уреди, копјутер лаптоп, VoIP телефон со 2 линии и конвертор за телефонија преку ИП на аналогни телефонски апарати со 2 линии (VoIP to analog line x 2). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5c7c1867-b994-4430-aac2-879ca99c4177/5

Оглас  бр  18/3-485/7/2018  од 29.10.2018 година за јавна набавка на Скенер за проверка на багаж, метал детектор врата и трокраки обратни бариери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a215174f-57d7-4ca9-bc4f-347b0d58d79c/1

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-258/7/2018 од 29.10.2018 година за јавна набавка на Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7213ae4b-fcc9-4da8-b39b-a98800e9fdc7

Оглас  бр. 18/3-540/4/2018  од 29.10.2018 година за јавна набавка на Стоки за термоенергетски инсталации. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b9a146b-be1e-4240-8a5b-661a73a29404/5

Оглас  бр. 18/3-515/5/2018 од 29.10.2018 година за јавна набавка на Замена на ламинат во МО – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c89e0dd6-cc0d-4c22-bf51-37648cac7580/5

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-48/20/2017 од 26.10.2018 година за јавна набавка на  Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a8ad66af-739d-480d-9fe2-a98500c40489

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-48/20/2017 од 26.10.2018 година за јавна набавка на  Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/127f57be-1d06-415f-86bd-a98500c44d6d

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-373/8/2018 од 26.10.2018 година за јавна набавка на  Обука и полагање на возачки испит за питомци на ВА и професионални војници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/45c46af7-74d7-4e2d-a08f-a98500eccbba

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-350/4/2018 од 25.10.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на објект бр. 45 (Ренџери) во касарна „Илинден“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b3bd6f2b-ca0c-4cbb-958d-f33b6d16efad

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-439/8/2018 од 25.10.2018 година за јавна набавка на Ангажирање на лица преку агенција за привремени вработувања. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e06252ee-4f3a-4668-a619-77866164d97c

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-176/6/2018 од 24.10.2018 година за јавна набавка на  Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c15ac9e4-c90f-4136-8869-a98300d35b65

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-176/6/2018 од 24.10.2018 година за јавна набавка на  Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7c9cf70f-46bb-4fa5-910c-a98300d3a2ba

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-80/12/2018 од 24.10.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b8d3b844-bc39-4860-90ca-a98300df17e0

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-80/12/2018 од 24.10.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29707b2e-8c72-436e-92cd-a98300df5585

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-324/9/2018  од 24.10.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6939b3bf-cc5a-42f5-9d3c-d4047bae24bd

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-324/9/2018  од 24.10.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3019dc6a-0d18-44f5-b928-360be6a501fd

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-285/17/2018 од 24.10.2018 година за јавна набавка на Сеф Сигурносен ТИП 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1c3b4131-491c-4c7a-b201-a983009bd0c7

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-287/6/2018 од 24.10.2018 година за јавна набавка  Набавка и поставување на потопна пумпа за Касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f127e55e-cb94-47f6-b47c-a98300a00832

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-183/13/2017 од 24.10.2018 година за јавна набавка на  Опрема за сервисирање и одржување на оптичка инфраструктура. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d93288c2-83f7-44f6-8ff5-a98300a2859b

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-88/25/2018 од 22.10.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/18585e80-8dc5-47f4-acc4-d60bf8cc2ecb

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-421/6/2018 од 22.10.2018 за јавна набавка на  Одржување на програмски пакет Направено да работи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/b1110f11-e79b-48f7-9cd1-a98100a6edca

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-232/12/2018 од 22.10.2018 за јавна набавка на  Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/923c03fd-f8be-473f-9c52-a98100d5d79d

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-261/8/2018 од 22.10.2018 година за јавна набавка на  Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7788be2b-19ca-4e6c-b483-a98100d75ea1

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-233/10/2018 од 22.10.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5503ef3b-e4a5-4164-a1af-a98100da40aa

Прилог на Оглас бр. 18/3-500/4/2018 од 22.10.2018 година за јавна набавка на  Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/3911fad6-998e-4fd8-bea9-b2998bfe2561

Прилог на Оглас бр. 18/3-238/6/2018 од 22.10.2018 година за јавна набавка на Годишна поддршка на софтвер за медицинско работење во АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/53f07107-a52e-4d45-a6a3-1278037e9992

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-204/9/2018  од 22.10.2018 година за јавна набавка на Плакети, занчки, државни и воени знамиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1dc34451-68f1-42cb-916d-6b556908849e

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-204/9/2018  од 22.10.2018 година за јавна набавка на Плакети, занчки, државни и воени знамиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aa69c165-4cb2-435d-88cd-4b92d7132c9d

Оглас бр. 18/3-293/10/2018 од 18.10.2018 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e0144132-5c2a-4360-ae3b-fe2b5e075316

Оглас бр. 18/3-238/6/2018 од 19.10.2018 година за јавна набавка на Годишна поддршка на софтвер за медицинско работење во АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f856ffaf-862a-4804-a7f6-978d06183830/5

Оглас бр. 18/3-315/5/2018 од 19.10.2018 година за јавна набавка на  Медицински средства (потрошен медицински материјал). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8289543f-ae01-4c90-8bd6-4e378f86c300/1

Оглас бр. 18/3-403/8/2018 од 19.10.2018 година за јавна набавка Неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f06bd41-d7d8-4091-8aea-8b9c5f63de48/1

Оглас  бр. 18/3-380/8/2018 од 19.10.2018 година за јавна набавка Инженериски машини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a56d1a8-46a8-4ec2-8905-8316d9a44ef4/1

Оглас  бр. 18/3-370/8/2018 од 19.10.2018 година за јавна набавка на  Адаптивно и превентивно одржување на апликација за персонален менаџмент “ПМИС-HeRMeS”. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/58eb7041-07c0-4f5b-ac70-fffea8d1933d/1

Оглас  бр. 18/3-207/6/2018 од 19.10.2018 година за јавна набавка Обезбедување на сертификати од областа на инфраструктурата – Обука за ракување со садови под висок притисок и котли со автоматско ложење на течни горива и гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c2067be7-4954-4eef-a5a3-139d2688646f/5

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-343/7/2018 од 18.10.2018 година за јавна набавка на Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/badafa30-6a5f-4baf-918a-e953c9a38ac4

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-343/7/2018 од 16.10.2018 година за јавна набавка на Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/5dbc48cd-9f84-4e33-a333-a97a00910b78

Оглас бр. 18/3-481/5/2018 од 16.10.2018 година за јавна набавка на Ориз и грав во зрно. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c6e1c119-5078-44b0-a1eb-59abdc05f2cb/1

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-499/4/2018 од 16.10.2018 година за јавна набавка на Јаглен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4566db64-d8c4-46d8-86cd-a97b00d3b8fc

Оглас  бр. 18/3-470/8/2018 од 16.10.2018 година за јавна набавка на Природен гас. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8466d5b4-4ece-4ce2-a88a-9e27869cdb3d/1

Прилог на Оглас  бр. 18/3-293/10/2018  од 12.10.2018 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/56741ca2-27d5-499a-ad7c-ec2adc7832e2

Оглас бр. 18/3-342/31/2018 од 12.10.2018 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73067fb6-782f-4435-9c3a-19c2c6a86439/1

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018  од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/74ce53c9-b288-44ea-b2a9-f05628af1133

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018  од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bf51419a-3edf-4988-87a6-98fc9205b4e9

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018  од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/99725be1-f615-4630-aeaf-c7e2188c3035

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018  од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7ef9735f-4fbd-4edc-88ca-355225afeab9

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018 од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/841afb78-a855-4203-8d53-a97500b90ee4

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018 од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/891e115a-d24d-4b8b-aec2-a97500b9338b

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-246/7/2018 од 10.10.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/54a62cb4-fcf4-4df7-9c95-a97500b94cc1

Оглас  бр. 18/3-500/4/2018 од 09.10.2018 за јавна набавка на Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/981c51f6-43d6-4243-998b-f514e67e7c6e/1

Оглас  бр. 18/3-520/4/2018 од 09.10.2018 за јавна набавка на  Транспорт на мазут М-1 НС до гарнизоните на АРМ согласно техничката спецификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ea1664c-16c9-4378-8e11-d589c67dca5d/5

Одлука за доделување на договор за јавна набавка на чизми војнички. Превземи

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-443/12/2018 од 08.10.2018 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/739da3d5-3249-4b3f-904d-a973008ae867

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e002ea8c-b608-48f1-8af1-9baf027e0aa8

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/691d1c53-9dad-4f57-8dcd-8ef87d5966bc

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3cbacb83-098d-4e5d-860d-93f3d3111219

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/96e88e43-8ee2-4bed-aac0-a91efef6a292

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2d042fc7-17e6-473d-89db-92411c8e67f5

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6dd4e2c3-d7d6-4e19-b7d1-be7b8c78938f

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a900127-a4c8-4294-a2ab-6fb15625a13a

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8058c954-b4d9-4dc9-9741-2be4f8a99d76

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/74ab2cda-3e9d-4407-8e46-ba86ac5bc635

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/59a9ac54-8909-4d42-8eeb-703be3792290

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aaaf7902-37b3-4c31-9f28-e9911a84a4a8

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/bfa3510d-dc4f-4a91-8e59-7292717d673c

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5c2aaf37-4071-468a-ba53-8db90b2e0c1a

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5c2aaf37-4071-468a-ba53-8db90b2e0c1a

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1c6a6b49-4423-4f3e-9cc5-6e2e885b8e58

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/14245735-8e48-4e04-a9aa-a3ea681e9099

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7695cb8e-36bc-4d1a-bed1-d897a92640dc

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/28e5167e-3a65-40a5-83b2-2045862cf51e

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/138e30fb-4c46-4898-ab40-7b48f5011327

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8d41f85a-ff53-4818-89fd-afeffc0fd2c6

Известување за склучен договор за Оглас бр.18/3-201/17/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f367df83-acc2-4e66-be76-a129ad505ac4

- Прилог на Оглас бр. 18/3-293/10/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4387a0c8-b9a4-4e96-b754-0b66c1ae9729

Оглас  бр. 18/3-497/4/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во ИО „Фурка“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/17899b3b-7a33-48a0-9670-f8616c026c4f/5

- Прилог на Оглас  бр. 18/3-497/4/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во ИО „Фурка“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/07083441-c9fb-4984-be33-645de7c98f49

Оглас  бр. 18/3-501/4/2018 од 05.10.2018 година за јавна набавка на Поправка на дотраена подна конструкција во кампот за обука, паркирање и престој на пловни објекти – Охрид. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fab4e100-a010-4a48-8895-4a9d623542ce/5

Поништување на постапка за Оглас  бр.18/3-252/20/2018 од 04.10.2018 година за јавна набавка на Уред за мерење на зазор на опашниот ротор од хеликоптер тип Ми-8МТ/17/24В. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/68e3b870-df71-4165-8dab-a969013270ee

Оглас  бр. 18/3-513/5/2018 од 03.10.2018 година за јавна набавка на Репрезентативен материјал за за потребите на Воениот комитет на НАТО на Република Македонија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96e104b3-afac-4757-adbd-eab9a85a1884/5

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-317/8/2018  од 03.10.2018 година за јавна набавка на Систем SAN switch. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/15c89436-62e0-4476-8594-a96e00c24549

Оглас  бр. 18/3-388/6/2018 од 02.10.2018 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/eee98eaa-18d6-4059-9287-a91705593dac

Оглас  бр. 18/3-432/4/2018 од 02.10.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/16f89e98-c2f4-4edc-aaa2-01a361af2a42/1

Оглас  бр. 18/3-333/6/2018 од 01.10.2018 година за јавна набавка на Опрема за сервисирање и одржување на оптичка кабловска инфраструктура. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2df81cfb-6e46-4277-be2f-3932ed24ae59/5

Оглас  бр  18/3-247/28/2018 од  01.10.2018 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f6ab02f-0766-4d3f-8056-a64cb692f9cc/1

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-138/37/2018 од 01.10.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3f37aafc-9bbd-437f-885f-a96c009d269f

Поништување на постапка за  Оглас  бр. 18/3-138/37/2018 од 01.10.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c70dd41e-5cf4-40ab-afc5-a96c009d4215

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-291/10/2018 од 28.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/19ee705e-f5f8-47fd-bb85-e08560341beb

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-291/10/2018 од 28.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2867f66d-1de0-4bc7-8b5c-cceeeb47e2c5

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-291/10/2018 од 28.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7df52cce-ddd6-4d6e-a2cb-fa48012e177d

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-291/10/2018 од 28.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6d9dccda-ebe5-4aba-833d-add723f6c2b1

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-357/10/2018 од 28.09.2018 година за јавна набавка на Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ba39a88d-c1be-4d67-b741-4e02ab8dc1a6

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-357/10/2018 од 28.09.2018 година за јавна набавка на Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9a430102-41d6-4416-b68f-bde4f4cffff7

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-299/4/2018 од 27.09.2018 за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eea63fee-d8d5-41fd-a5e0-a96800dee762

Прилог на Оглас  бр. 18/3-365/9/2018 од 27.09.2018 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/82b05ff0-b9f0-4201-a428-27a4ab596e8b

Прилог на Оглас  бр. 18/3-365/9/2018 од 27.09.2018 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ecf20f61-dd84-43ee-84be-03eb942ad9c3

Прилог на Оглас  бр. 18/3-387/10/2018 од 27.09.2018 година за јавна набавка на  Изработка на софтверско решение за плати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/212ab8f4-deb2-4f57-8110-02f78d239073

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-257/9/2018  од  27.09.2018 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bee4d2e1-2175-4a43-bca7-a96500d87d3b

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-257/9/2018  од  27.09.2018 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/616b3408-4620-45f3-8f5a-a96500d716f8

Оглас  бр. 18/3-421/6/2018 од 27.09.2018 година за јавна набавка на  Одржување на програмски пакет Направено да работи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dfba504f-1eef-498e-9ff0-17edce6e972b/5

Оглас бр. 18/3-192/10/2018 од 26.09.2018 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e8fd6cc1-3413-42c9-8931-fb983e3bcee5

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-262/6/2018 од  26.09.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7705e86c-9e51-4cc0-94d6-a96200f42d57

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-262/6/2018 од  26.09.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/39845b92-6c21-4d1f-ad43-a96200f39335

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-227/6/2018 од 26.09.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1f975646-b6cc-4498-8aaa-a96100fdb568

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-368/4/2018 од 26.09.2018 година за јавна набавка на Замена на дотраен резервоар за гориво (нафта) од 50 м3 во касарна „Боро Менков“ Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/0bb5156f-07df-4b6a-8bb6-a96100fcd57e

Оглас  бр. 18/3-192/10/2018  од 26.09.2018 година за јавна набавка на Кујнска опрема и Кујнски прибор. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb4b22fb-a089-46fe-993b-ceabb6c72c48/1

Оглас  бр. 18/3-201/75/2018 од 25.09.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработени од МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7727a201-6593-4b0a-a521-d206995a42e6/1

Оглас  бр. 18/3-443/12/2018 од 24.09.2018 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/97b8a5b7-34af-4ef2-874f-64e17b435e5f/5

Оглас  бр. 18/3-499/4/2018 од 22.09.2018 година за јавна набавка на Јаглен. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e1d51729-1c2e-4e5a-908e-cbb6907b2caa/5

Оглас  бр. 18/3-391/6/2018 од 21.09.2018 година за јавна набавка на Алат и опрема (инструменти) за дефектажа и поправки на телекомуникациска и информатичка опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8405c91e-579f-4e1a-8292-6e1833ab3a4f/5

Оглас  бр. 18/3-478/4/2018 од 21.09.2018 година за јавна набавка на Осигурување на воздухоплови пилотски и патнички седишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4bf1c68b-fdc5-4b47-a6ea-3ebe1541bc4a

Оглас  бр  18/3-216/20/2018  од 21.09.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44099b8a-bce7-4451-a523-5b943e67c608/5

Оглас  бр  18/3-176/22/2018  од 21.09.2018 година за јавна набавка на Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/458cc6b1-bf5f-408f-a8d3-cb72b8680e58/5

Оглас  бр  18/3-293/10/2018 од 21.09.2018 година за јавна набавка на Средства за одржување на хигиена. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/685c92eb-c897-4dc4-9702-8432f7f109d8/1

Оглас  бр. 18/3-237/16/2018 од 19.09.2018 година за јавна набавка на ЛЕД телевизори и Видео и аудио опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/956c1af6-bcc6-4b44-86bf-271ac9a1768c/5

Оглас  бр 18/3-454/4/2018  од 19.09.2018 година за јавна набавка на Технички и медицински (компримирани) гасови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b6e6ffc8-2d21-4e32-ae36-0623a77316f1/5

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-281/11/2018 од 19.09.2018 година за јавна набавка на Наставно- образовни помагала- книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/56e65a92-85bb-4d70-93b7-a95f00df4976

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-281/11/2018 од 19.09.2018 година за јавна набавка на Наставно- образовни помагала- книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/986d786c-8a6d-4cf1-800a-a95f00dfd441

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-443/5/2018 од 19.09.2018 година за јавна набавка на  Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3c71794b-7cf8-4112-9d02-a95f00c2038f

Оглас  бр. 18/3-224/40/2018 од 18.09.2018 година за јавна набавка на 14.000 комплети на воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c486702a-1b47-4019-af9a-ba3c5b950fc4/1

Оглас бр. 18/3-330/3/2018 од 17.09.2018 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d9149f88-0234-4789-8ab3-6c10f0523b8a

Оглас бр. 18/3-330/3/2018 од 17.09.2018 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2bfa35a-b443-47ca-bac3-4eaff04c564c

Оглас бр. 18/3-330/3/2018 од 17.09.2018 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ef5c7369-8f77-4ee0-9d87-f28364245cde

Оглас бр. 18/3-330/3/2018 од 17.09.2018 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/23ba1cf9-6a18-4be6-b22f-740369d84558

Оглас бр. 18/3-388/6/2018 од 17.09.2018 година за јавна набавка на Конфекционирање на ветровка и капа од ткаенина за воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6dfbac21-c52d-4413-92e0-ab1d3605022a/1

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-330/3/2018 од  17.09.2018 година за јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/3330c073-83cd-4109-9f7e-a95a00b91fcc

Оглас бр. 18/3-299/12/2018 од 17.09.2018 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d314342-7db9-4759-948a-9688101f4f6a/5

Оглас  бр 18/3-32/38/2018 од 14.09.2018 година за јавна набавка на  Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/06b5025e-9045-4ecd-98c4-b17ee23fe119/5

Прилог на Оглас бр. 18/3-365/9/2018 од 14.09.2018 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/6c740b81-40c3-4e8e-9a8e-8c1f3168ad18

Поништување на постапка за Оглас  бр  18/3-307/5/2018 од 13.09.2018 година за јавна набавка на  Газирани и негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/cea0823e-d88a-4046-b9fd-a957008e59d7

Поништување на постапка за Оглас  бр  18/3-307/5/2018 од 13.09.2018 година за јавна набавка на Газирани и негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/2343e85a-a9d2-48c7-83c3-a957008e3053

Поништување на постапка за Оглас  бр  18/3-357/10/2018 од 13.09.2018 година за јавна набавка на Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/15ac4267-2eed-4312-b92d-a94d0087ff43

Поништување на постапка за Оглас  бр . 18/3-357/10/2018 од 13.09.2018 година за јавна набавка на Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/16ebe33b-068f-44ba-99bd-a94d0087d4d4

Оглас  бр  18/3-486/4/2018  од 13.09.2018 година за јавна набавка на  Мерење, анализа и испитување на загуби на вода во објектите на МО и АРМ- објект касарна „Гоце Делчев“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e954c676-86a5-496b-9f51-ebc7b4bd58b3/5

Оглас  бр 18/3-287/18/2018  од 13.09.2018 година за јавна набавка на  Набавка и поставување на потопна пумпа за Касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fba808d7-babc-4e46-9e03-5b63d86fdb69/5

Оглас  бр 18/3-270/17/2018 од 13.09.2018 година за јавна набавка на  Изнајмување на тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66d8ef9a-6779-45e8-bebf-d60d18cafce1/5

Оглас  бр 18/3-478/4/2018 од 13.09.2018 година за јавна набавка на  Осигурување на воздухоплови пилотски и патнички седишта. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e51402d-7d74-414a-9704-cbbe6944c5a7/5

Технички дијалог за набавка на МАЗУТ М-1 НС. Датум на објава 12.09.2018, краен рок 19.09.2018 год. – преземи овде       Тендерска документација за набавка на МАЗУТ М-1 НС. -преземи овде 

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-242/19/2018 од 11.09.2018 година за јавна набавка на Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ: ДМС-МЕРИДИО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f7ecaa65-45c9-493f-be15-a95800ed9db6

Технички дијалог  за набавка на услуга Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ . Датум на објава 11.09.2018 , краен рок 18.09.2018 година. – преземи овде

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-408/8/2018 од 10.09.2018 година за јавна набавка на Опрема за акредитација на КИС во АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/66addff7-2778-4bf4-86bd-a95701006ec5

Оглас  бр. 18/3-221/10/2018  од 11.09.2018 година за јавна набавка на Баждарење на уреди за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/774a2bf7-937e-4e95-9d63-dbeef637da65/5

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-247/6/2018 од 10.09.2018 година за јавна набавка на  Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/afcdc41c-f060-4afb-a4e0-a95700abfbb5

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-204/9/2018 од 10.09.2018 година за јавна набавка на  Плакети, занчки, државни и воени знамиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4d653b47-6f95-4592-8b43-a94500cd52f2

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-291/10/2018  од 10.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/580ed949-fbe1-460d-baf9-a94300a86991

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-291/10/2018  од 10.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/46607cd2-59cb-42f3-9933-a94300a894e9

Технички дијалог за набавка на Природен гас.  Датум на објава 10.09.2018 год, краен рок 17.09.2018 година  – преземи овде

Оглас бр. 18/3-373/8/2018О од 10.09.2018 година за јавна набавка на Обука и полагање на возачки испит за питомци на ВА и професионални војници. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8391b72-3e17-4c02-baa0-5d16b94d379e/1

Оглас бр. 18/3-385/8/2018 од 10.09.2018 година за јавна набавка на Баждарење и поправка на подземни резервоари и баждарење и сервисирање на пумпи за гориво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8db3792d-df8c-448e-96e1-c5157ef3a3bd/5

Оглас  бр. 18/3-465/6/2018 од 10.09.2018 година за јавна набавка на Колективно осигурување на вработените во МО и припадниците на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/31afa486-d998-4b23-ab2c-2fecfabd3c59/1

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-201/17/2018 од 07.09.2018 година за јавна набавка на Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aed28923-d69a-4932-9ad3-a95400a16d8e

Технички дијалог за набавка на 14.000 комплети на воено теренска униформа.  Датум на објава 06.09.2018 год, краен рок 13.09.2018година    – преземи овде

Оглас бр. 18/3-387/10/2018 од 05.09.2018 година за јавна набавка на Изработка на софтверско решение за плати. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/23d1b2f0-baa9-454a-9808-f5f0a2fc80e2/1

Оглас бр. 18/3-461/4/2018 од 04.09.2018 година за јавна набавка на Индустриска сол. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6da1258c-d768-47ec-8c78-5d1967377f10/5

Оглас бр. 18/3-291/33/2018 од 03.09.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи по спецификација. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b250dcab-3086-4a08-abdb-53780b18e416/1

Оглас бр. 18/3-441/8/2018 од 31.08.2018 година за јавна набавка на Специјализирани курсеви за комуникациско – информациски системи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/debd0006-4cab-4342-b4cb-9d44167c32dc/5

Оглас бр. 18/3-392/6/2018 од 31.08.2018 година за јавна набавка на Активна опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cd256d7c-fb3c-4503-9aa5-85d1b9b808ac/5

Известување за склучен договор 30.08.2018 година за Оглас бр. 18/3-307/5/2018 од 30.08.2018 година за јавна набавка на Газирани и негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f9fc445b-c1f6-45a8-ad60-5dbfed41812d

Известување за склучен договор 30.08.2018 година за Оглас бр. 18/3-307/5/2018 од 30.08.2018 година за јавна набавка на Газирани и негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/da2d60ab-cc2f-4e4e-9c77-77b74a158054

Поништување на постапка 29.08.2018 год за Оглас бр. 18/3-216/4/2018 од 29.08.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c15fdbd2-fe95-4f9a-ab24-a94b00b6eaf8

Оглас бр. 18/3-307/25/2018 од 29.08.2018 за јавна набавка на стоки-безалхохолни газирани пијалоци. Содржината на огласот можете да ја видте на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/519d674f-272a-42de-b08e-aa52c9bf7abf/1

Оглас бр. 18/3-365/9/2018 од 29.08.2018 за јавна набавка на услуга- изработка на софтверско решение за ГИС. Содржината на огласот можете да ја видте на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b85eafe0-5df7-4ead-b354-e3563b15992a/1

Оглас бр. 18/3-418/6/2018од 27.08.2018 година за јавна набавка на Замена на дотраена столарија во објектите на МО и ГШ, заради зголемување на енергетска ефикасност на објектите. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a34e4746-d5f1-402c-b8f2-5ad62e5eeb83/1

Технички дијалог за набавка на услуга колективно осигурување на вработените  во MO и припадниците на АРМ. Датум на објава 27.08.2018, краен рок 04.09.2018 година – преземи овде

Оглас бр. 18/3-443/5/2018од 27.08.2018 година за јавна набавка на Огревно дрво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1602820d-a903-4808-9cce-3cbceea89d56/5

Технички дијалог за набавка на Edge firewall со модули и лицени и систем за Back up restore, датум на објава 24.08.2018, краен рок 10.09.2018 година. - преземи овде

Оглас бр. 18/3-420/6/2018од 23.08.2018 година за јавна набавка на Оспособување на термоенергетски инсталации и опрема во објектите на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b0b4f55-84cc-4fd7-8950-76507312dbc6/1

Поништување на постапка од 22.08.2018 година за Оглас  бр. 18/3-32/24/2018 од 22.08.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1dc0c40e-8657-49b7-a4af-a94401044939

Поништување на постапка од 23.08.2018 за  Оглас  бр. 18/3-32/24/2018 од 22.08.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/83f0c413-9f53-40a2-bf24-a94401040111

Поништување на постапка од 23.08.2018 за Оглас  бр. 18/3-87/12/2018 од 23.08.2018 година за јавна набавка на Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/1d03b72d-5bf0-4ae5-8cbb-a945008ce0df

Известување за склучен договор од 23.08.2018 година за Оглас  бр. 18/3-130/24/2018 од 23.08.2018 година за јавна набавка на Масло за јадење рафинирано од сончоглед. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/71f451e7-6ef6-47f5-ae80-d05cc4acbb13

Известување за склучен договор од 23.08.2018 година за Оглас  бр. 18/3-196/5/2018 од 23.08.2018 година за јавна набавка на Систем за превенција и детекција на шумски пожари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b7377532-7d57-4fb2-924c-8261bd4c89e1

Оглас бр. 18/3-324/9/2018 од 20.08.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/547f7615-9237-4930-9b32-0102851eaf0e

Оглас бр. 18/3-356/8/2018 од 22.08.2018 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/86889da1-c831-48d7-9a0a-ef0115ccb715

Оглас бр. 18/3-317/8/2018 од 21.08.2018 година за јавна набавка на Систем SAN switch. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ff2cfa3-0129-4823-8581-c4fb3dff29cf/5

Оглас бр. 18/3-285/17/2018 од 21.08.2018 година за јавна набавка на Систем Сеф Сигурносен ТИП 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a88aa577-4190-4707-a86b-50c1c3d62aef/5

Технички дијалог за набавка на инженериски машини со краен рок 31.08.2018 година – преземи овде

Оглас бр. 18/3-39/16/2018 од 17.08.2018 за јавна набавка на Комплет службени машки и женски одела, кошули и обувки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices

Оглас  бр. 18/3-259/12/2018 од 17.08.2018 година за јавна набавка на Градежни и електро материјали, материјали за разни поправки и средства за уништување на плевел.  Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/attachments

Оглас  бр. 18/3-253/4/2018 од 17.08.2018 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/attachments

Оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 17.08.2018 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/attachments

Оглас  бр. 18/3-343/7/2018 од 16.08.2018 година за јавна набавка на Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/33cc9e94-80d0-4050-a68a-d84f6200303d

Технички дијалог за Избор на овластена лабораторија (Испитување на физичко-хемиски параметри на м/с за одредување на квалитет на производи – лабораториски анализи) со датум на објава на 14.08.2018 година и краен рок 23.08.2018 година – преземи овде

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-224/14/2018 од 15.08.2018 година за јавна набавка на комплети на воено-теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/cancelations

Технички дијалог за набавка на неборбени моторни возила. Датум на објава 14.08.2018 година, краен рок 31.08.2018 година. – преземи овде

Оглас бр. 18/3-218/12/2018 од 14.08.2018 за јавна набавка на услуга за Поправки и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8853d17-4ba5-4c17-9ead-f1d01ede76af/5

Оглас  бр. 18/3-253/4/2018 од 10.08.2018 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d7745c4a-1bc6-486e-a683-f6984c734488

Оглас  бр.  18/3-324/9/2018  од 10.08.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9575c81e-005d-41d2-8540-5b44aca2b6ca

Оглас  бр.   18/3-356/8/2018  од 10.08.2018 година за јавна набавка Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8b7c27ab-8299-45a3-8077-0236591b024a

Оглас  бр.   18/3-259/12/2018  од 10.08.2018 година за јавна набавка  Градежни и електро материјали, материјали за разни поправки и средства за уништување на плевел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/5c83d995-d3dd-4334-8f9d-3bd5c84a840a

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-375/4/2018  од 10.08.2018 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во зградата на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/87cc4a74-6702-497b-af16-b4a19ca81f24

Известување за склучен договор за Оглас  бр. 18/3-248/5/2018 од 09.08.2018 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (JET A-1) и Авионски бензин АБ 100/130 (AVGAS 100LL). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/abf80817-9fdb-418d-8924-25c1978e156a

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-439/4/2018 од 09.08.2018 година за јавна набавка на Ангажирање на лица преку агенција за привремени вработувања. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/f72c8c3d-d417-48d2-83b9-a93700d763b6

Оглас бр. 18/3-369/8/2018 од 09.08.2018 година за јавна набавка на Пневматици за м/в. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4546e867-6f8f-498b-a168-2800bbd0b47f/1

Оглас  бр. 18/3-408/8/2018 од 06.08.2018 година за јавна набавка на Опрема за акредитација на КИС во АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e78a2e36-ddde-403c-9415-b6e6a52679fe/5

Оглас  бр. 18/3-343/7/2018 од 06.08.2018 година за јавна набавка на Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со автобуси и патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/39ff2881-ac70-4c55-89c1-7a4d49332821/1

Оглас  бр. 18/3-319/7/2018 од 08.08.2018 година за јавна набавка на Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cef0db22-7a24-41a1-8e29-574f1a3b7f17/1

Оглас  бр. 18/3235/6/2018 од 03.08.2018 година за јавна набавка на Баждарење на мерна опрема (ваги, манометри, момент клучеви и др.). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cd5e9d09-e3f1-4974-bdda-fbe5b2ec41cb/5

Технички дијалог за набавка на тактички елек за пушка 5,56 мм. Датум на објава 03.08.2018 година, краен рок 10.08.2018 година. – преземи овде 

Поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-332/6/2018 од 03.08.2018 година за јавна набавка на Радар за мерење на брзина, дрегер за алкотест и ампули за уста. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/64bab263-e2a4-409c-9337-a93100a75ec0

Оглас  бр. 18/3-138/37/2018 од 03.08.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13aea730-b3c7-4b61-8b20-b1c2307fa886/1

Оглас  бр. 18/3-289/12/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на  Уреди за одржување и сервисирање на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b2f6d766-f6a9-4839-9a0e-48e82aa9ffa5/5

Оглас  бр. 18/3-353/8/2018 од 02.08.2018 година за јавна набавка на Тековно одржување на градежни објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8b098ec-603b-486d-afa3-3ac62f101eb5/1

Прилог на оглас бр. 18/3-205/11/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на Набавка на канцелариски материјали и хартија за копирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dbd4ab1d-318e-4f32-b242-d6bbfa8ad369

Прилог на оглас  бр. 18/3-328/9/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/1824bc48-ea3c-4bfc-a374-52b0bf251446

- Прилог на Оглас  бр. 18/3-328/9/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/688b51bc-8a1e-4e26-a85f-4960da16d3e6

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-138/15/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/4250002e-8a6e-49aa-ba7a-a92f00a0ef74

Поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-138/15/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/07f6d705-ab89-40c4-96e3-a92f00a105f5

Поништување на постапка за Оглас бр.18/3-53/40/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на  Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/51b54cec-bb94-4242-8be3-a92f00a2a486

Поништување на постапка за Оглас бр.18/3-53/40/2018 од 01.08.2018 година за јавна набавка на  Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/97bbff3d-770c-4d6b-86ef-a92f00a2bb72

Оглас  бр. 18/3-247/6/2018 од 31.07.2018 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/2d189e96-213d-4587-b00a-f5ec8e1a5f27

Оглас  бр. 18/3-439/4/2018 од 28.07.2018 година за јавна набавка на Ангажирање на лица преку агенција за привремени вработувања. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6aed1696-da4a-4dff-a400-f52cc8ed2a18/1

Оглас  бр. 18/3-292/5/2018 од 28.07.2018 година за јавна набавка на Свежи колачи и торти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe521177-a66a-4104-8f5b-dbc835ab0d0b/1

Оглас бр. 18/3-232/12/2018 од  27.07.2018 година за јавна набавка на Баждарење (калибрирање) на медицински уреди. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f114bd56-83f3-4358-818b-68ed4ceea708/5

Оглас  бр.  18/3-216/4/2018 од 27.07.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7eadde26-1837-4716-bf4b-eea8e3fc664c/5

Оглас  бр. 18/3-242/19/2018 од 27.07.2018 година за јавна набавка Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ: ДМС-МЕРИДИО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/437c1af9-e545-424e-8330-628d2b009897/5

Прилог на Оглас  бр. 18/3-267/9/2018 од 26.07.2018 година за јавна набавка на  Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d0efdef8-660d-49d3-afdf-456d4b3c474b

Оглас бр. 18/3-281/11/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Наставно- образовни помагала- книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0900451-3208-4fd1-b16b-3bbd2a5b145b/5

Оглас бр. 18/3-253/4/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Предмети од лична опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a261b2f-9dd3-4556-bc7f-29b87590018d/1

Прилог на Оглас  бр. 18/3-342/9/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Конзервиран и смрзнат зеленчук, сушени сливи и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/82b0f7e1-bc32-49c3-9f8e-8c6872cb45e7

Известување за склучен договор од 25.07.2018 година за Оглас  бр. 18/3-268/5/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Кашкавал кравји, топено сирење и сирење кравјо. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3dac707e-e3c9-46a2-b1ee-35488fb9ac71

Известување за склучен договор од 25.07.2018 година за Оглас  бр. 18/3-268/5/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Кашкавал кравји, топено сирење и сирење кравјо. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a569b265-a012-44f9-882a-3f4da55f38f8

Известување за склучен договор од 25.07.2018 година за Оглас  бр. 18/3-265/7/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Вода негазирана. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/96899c7b-8796-41dd-99d4-86e09aca1933

Известување за склучен договор од 25.07.2018 година  за Оглас  бр. 18/3-265/7/2018 од 25.07.2018 година за јавна набавка на Вода негазирана. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dd81e9d3-a261-4909-998f-6c9ca342f23e

Прилог на Оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 23.07.2018 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ed8a537f-ad43-4e16-976c-64a73751b0c1

Оглас  бр. 18/3-259/12/2018 од 23.07.2018 година за јавна набавка на Градежни и електро материјали, материјали за разни поправки и средства за уништување на плевел. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/72cc773c-b0fc-424a-99b4-e6ce4122296f/1

Прилог на оглас бр. 18/3-394/6/2018 од 20.07.2018 година за јавна набавка на Лиценци за ORACLE. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/6f8e083c-5913-4545-9466-7b362732a53d

Оглас бр. 18/3-328/9/2018  од 20.07.2018 година за јавна набавка на Акумулатори за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d7d8bd83-5b48-46c4-89c6-59c058ebd6ec/1

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-251/4/2018 од 19.07.2018 година за јавна набавка на Вонреден превоз со автобуси до државна граница на РМ за потребите на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/928edab7-998d-49f2-b857-621790ce0552

Оглас  бр. 18/3-205/11/2018 од 19.07.2018 година за јавна набавка на Набавка на канцелариски материјали и хартија за копирање. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd0b8a84-85d0-41a1-aac6-75cd574000c7/1

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас  бр. 18/3-270/4/2018 од 18.07.2018 година за јавна набавка на  Изнајмување на тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bbbe21fb-c726-422d-bc7f-a92100f34f4e

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас  бр. 18/3-285/4/2018 од 18.07.2018 година за јавна набавка на Сеф сигурносен ТИП 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6f55f741-5ced-4362-9872-a920009c01fe

Оглас бр. 18/3-294/5/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Кондиторски производи (чоколадо,вафел производи и кекси). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f1dc4118-fd10-42b5-a8e1-0f9be3e68940

Оглас  бр. 18/3-244/6/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8578774a-a19d-4e14-81e6-79f0194ffc16

Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-132/18/2018  од 17.07.2018 година за јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3adbc4e7-c32a-408f-adc3-5deb7822e715

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-289/5/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Уреди за одржување и сервисирање на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/bd9b974b-9570-4303-9976-a91b009bfa1d

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-132/18/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/7ea5e4b6-18da-4eb4-b169-a914008372fd

Оглас бр. 18/3-396/4/2018 од 17.07.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на кров и громобранска заштита во објекти на ГШ на АРМ – Криволак. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a6af0b9-de2f-48ab-b6ca-99aea2b07b7b/5

Оглас  бр. 18/3-234/13/2018 од 13.07.2018 година за јавна набавка на Лекови и вакцини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aaedef47-f8fa-4eff-92e1-fc8cc6fe3677/1

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-32/9/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на  Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/6f9834fa-587e-46ce-a844-a91b00aa1bc7

Известување за поништување на постапка за Оглас бр. 18/3-281/4/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на Наставно- образовни помагала-книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/80d97121-92b7-4966-8602-a91b00d5f930

Известување за поништување на постапка за Оглас бр.  18/3-298/11/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/233ee1ef-6972-48fd-a389-a91b00d271f2

Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-242/10/2018 од 12.07.2018 година за јавна набавка на  Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ: ДМС-МЕРИДИО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/aa178c4e-d99b-498b-81c7-a91b000a2ede

Оглас бр. 18/3-394/6/2018 од 11.07.2018 година за јавна набавка на Лиценци за ORACLE. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a2b8313-7513-42f8-ad2f-9937ddae5609/5

Оглас  бр. 18/3-347/14/2018 од  11.07.2018 година за јавна набавка на Интернет конекција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6734fbf9-74c6-43cf-ae9f-a2d9b8775211/1

Oглас бр. 18/3-244/6/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/0442ee58-a1c0-4a63-a3b1-98d1e97ca700

Технички дијалог за набавка на Систем Storage Area Network switch. Датум на објава 10.07.2018 година, краен рок 24.07.2018 година. – преземи овде  Тендерска документација за изработка на софтверско решение за плати, -преземи овде

Известување за склучен договор по Оглас  бр.  18/3-209/12/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4df3434a-6cd7-4265-b46e-d704f4e89a42

Известување за склучен договор по Оглас  бр.  18/3-209/12/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/af56a0ab-e4f9-4832-ad02-5c2e25dd96d4

Оглас бр. 18/3-32/24/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/640558b7-0dbb-43a5-83de-15c4dfb7cfbb/5

Оглас бр. 18/3-342/9/2018 од 10.07.2018 година за јавна набавка на Конзервиран и смрзнат зеленчук, сушени сливи и печурки маринирани. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b3b5c0c-275e-4a9d-b2a3-c4557c314e98/1

Оглас бр. 18/3-252/20/2018 од 09.07.2018 година за јавна набавка на Уред за мерење на зазор на опашниот ротор од хеликоптер тип Ми-8МТ/17/24В. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c54d4ec8-e6ac-49c1-b9b4-7302afea6ea5/1

Прилог на оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 04.07.2018 година за јавна набавка на  Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c3236e62-e527-468a-be33-046cdd7ec455

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-9/8/2018  од 06.07.2018 година за јавна набавка на Еднодневeн сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76e3c471-ff3f-4387-b8ad-500ee06b7401

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-9/8/2018  од 06.07.2018 година за јавна набавка на Еднодневeн сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/42b5f8dc-b9f8-4c29-b782-b91084c68fc0

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр. 18/3-9/8/2018 од 06.07.2018 година за јавна набавка на Еднодневeн сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32be087a-38c0-47d1-b05b-80517f8e9e1c

Оглас бр. 18/3-204/9/2018 од 04.07.2018 година за јавна набавка на Плакети, занчки, државни и воени знамиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96c43b68-b999-416d-95fb-93d948d91314/1

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за  Оглас  бр. 18/3-65/4/2018 од 05.07.2018 година за јавна набавка на Маица војничка со кратки и со долги ракави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/29d0e140-ef24-45c3-a01f-a90d00b89f10

Технички дијалог за Изработка на софтверско решение за плати , датум на објава 05.07.2018 година, краен рок 18.07.2018 година. – преземи овде       Тендерска документација за изработка на софтверско решение за плати , -преземи овде 

Технички дијалог за Пневматици за моторни возила , датум на објава 05.07.2018 година, краен рок 17.07.2018 година. – преземи овде       Тендерска документација за Пневматици за моторни возила , -преземи овде 

Прилог на оглас бр. 18/3-246/7/2018 од 05.07.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/41c10051-0b39-4a41-9c8d-8112d006e5c5

Технички дијалог за Изработка на софтверско решение за ГИС , датум на објава 03.07.2018 година, краен рок 17.07.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за изработка на софтверско решение за ГИС , -преземи овде 

Оглас  бр. 18/3-356/8/2018 од 03.07.2018 година за јавна набавка на Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави, ракавици војнички платнени и ракавици парадни. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b423f58b-7d13-410f-944a-c539a22b11ac/1

Оглас  бр. 18/3-402/7/2018 од 02.07.2018 година за јавна набавка на Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1 за домаќинство. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ab974612-dd5f-4b4a-8f3e-2e4d1526094c/1

Прилог на оглас бр.18/3-246/7/2018 од 29.06.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e185f92e-901b-4605-8139-525abfe15ae7

Прилог на оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 28.06.2018 година за јавна набавка на  Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/92dbb2f8-fb5b-4e29-8a11-27280c6ccd2b

Оглас  бр. 18/3-401/6/2018 од 28.06.2018 година за јавна набавка на Гориво, моторно, еуросупер БС 95 и Гориво, моторно, еуродизел БС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/22b10b27-8539-4cdd-baff-19dd33d357c8/1

Оглас  бр. 18/3-324/9/2018 од 27.06.2018 година за јавна набавка на Чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за службена униформа женски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d8a69a02-78e1-413b-925e-82deb9cd0eb0/1

Оглас  бр. 18/3-233/10/2018 од 25.06.2018 година за јавна набавка на Санитетски материјали (завоен материјал), лабораториски прибор и стоматолошки материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01ca51f4-17aa-4d57-848e-6a5dee2840fc/1

Оглас  бр. 18/3-261/8/2018  од 25.06.2018 година за јавна набавка на Реагенси за микробиологија и Реагенси за биохемиски анализатор Beckman Coulter AU 480 и Medonic CA 620 Balder. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01667d11-a30b-4ef1-8af9-fd78ae2c8a3d/1

Технички дијалог за Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1, датум на објава 22.06.2018 година, краен рок 29.06.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за Масло за ложење екстра лесно ЕЛ-1-преземи овде 

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-98/19/2018 од 22.06.2018 година за јавна набавка на Патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c1a7e824-85ac-4511-a2da-ec0923f27545

Оглас  бр. 18/3-267/9/2018 од 22.06.2018 година за јавна набавка на Mлеко стерилизирано, јогурт, павлака и млеко пастеризирано. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f518da1-9eca-4223-9c0b-14cc289cf4f4/1

Оглас бр. 18/3-217/20/2018 од 22.06.2018 година за јавна набавка на Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f42a266a-b020-4b10-9645-104ff006ccbd/5

Технички дијалог за Плакети, значки, државни и воени знамиња , датум на објава 21.06.2018 година , краен рок 28.06.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за плакети, значки, државни и воени знамиња-преземи овде 

Технички дијалог за Пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави за воено теренска униформа, ракавици војнички платнени и ракавици парадни, датум на објава 20.06.2018 година, краен рок 27.06.2018 година.- преземи овде       Тендерска документација за пододело за воено теренска униформа, маица со кратки ракави за воено теренска униформа, ракавици војнички платнени и ракавици парадни-преземи овде 

Прилог на оглас бр. 18/3-290/7/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Уреди за миење на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/9c5a2ada-4928-4a71-b44e-3de3332209e7

Прилог на оглас бр. 18/3-246/7/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/dbc49163-7c76-470f-843b-34b867b3c9ac

Известување за поништување на постапка по Оглас  бр. 18/3-221/4/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Баждарење на уреди за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/11df5f43-8e95-42d1-8db5-a9050101db30

Известување за поништување на постапка по Оглас  бр. 18/3-218/5/2018 од 20.06.2018 година за јавна набавка на Поправка и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/094bcbe7-adf8-48e6-b64d-a90501036b7e

Технички дијалог за Гориво, моторно Еуросупер БС 95 и гориво, моторно Еуродизел БС, датум на објава 19.06.2018 година, краен рок 26.06.2018 година. - преземи овде       Тендерска документација за набавка на горива-преземи овде 

Оглас  бр. 18/3-236/5/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Дефектажа на неисправности, поправка и баждарење на РФ тестери. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d94039e-3a30-45d5-b473-ed82cc71c8f6/5

Известување за склучени договори:

1. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/326ed351-5d60-4a00-9bca-1ad1c4289401

2. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/691cec2f-0644-4c22-aecc-d5cc2bad9f14

3. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b9b63f4f-8433-4831-a69a-0bb6f8d8c983

4. Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ed1bd288-1a37-418e-900a-236a383df49a

5.  Оглас бр. 18/3-44/24/2018 од 18.06.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно,тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b0b7ea4c-4cf1-4d04-beca-edcc53cd064c

Оглас  бр. 18/3-242/10/2018  од 18.06.2018 година за јавна набавка на Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ: ДМС-МЕРИДИО. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7e3737a-e56e-4f64-81f6-065e26fc6f73/5

Оглас  бр. 18/3-247/6/2018  од  18.06.2018 година за јавна набавка на Мазут М-1 НС. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/59cdbb06-ea88-4d58-8b8f-eca47a6386e8/1

Оглас бр. 18/3-244/6/2018 од 14.06.2018  година за Јавна набавка на Батерии за средства за врски. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/871e1026-3c84-4b65-aaf9-579c5f98f88e/1

Технички дијалог за Тактички елек за пушка 5.56мм. Датум на објава 14.06.2018 година , краен рок 22.06.2018 година.

Оглас  бр. 18/3-298/11/2018 од 14.06.2018 година за јавна набавка на  Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/34a4408a-9769-41d1-b6d1-6341a3d40528/5

Технички дијалог за Акумулатори за моторни возила. Датум на објава 13.06.2018 година , краен рок 21.06.2018 година.

Оглас  бр. 18/3-287/6/2018  од 13.06.2018 година за јавна набавка на Набавка и поставување на потопна пумпа за Касарна Илинден. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/098c1345-8c70-4e5e-b313-f06c2a256f7d/5

Прилог  на Оглас бр. 18/3-138/15/2018 од 12.06.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/99ec8b97-028b-41d0-99fb-b976a2c52da0

Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр.  18/3-100/14/2018 од 11.06.2018 година за jавна набавка на  услуга за Царина и шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/52406845-7d30-43e1-8dfc-499a05eccf8d

Оглас  бр. 18/3-363/4/2018  од 08.06.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на кров на објект 45 во касарна „Гоце Делчев“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba07cdcd-1dc8-43dc-b2a5-d2cff116da0d/5

Оглас  бр. 18/3-357/10/2018 од 08.06.2018 година за јавна набавка на Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85990c3b-fd54-479a-9a0d-928413875cb7/1

Оглас бр. 18/3-294/5/2018 од 07.06.2018 година за јавна набавка на Кондиторски производи (чоколадо,вафел производи и кекси). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7f56fb1-9f12-4195-a2f9-f7b22dc1d59f/1

Оглас бр. 18/3-379/4/2018 од 07.06.2018 година за јавна набавка на Замена на резервоар и оспособување/реконструкција на надворешни разводи во објекти на МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bbfaef50-e077-4f05-b34b-4435df3fd141/1

Оглас  бр. 18/3-290/7/2018 од 06.06.2018 година за јавна набавка на Уреди за миење на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/980094e1-16b8-4703-bf2b-8e324edf44e9/5

- Прилог на оглас бр. 18/3-290/7/2018 од 14.06.2018 за јавна набавка на  Уреди за миење на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/e566f80e-62d0-4dc8-8cf9-79cde8bceba2

Оглас бр. 18/3-314/5/2018  од 05.06.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за специјални моторни возила и Материјални средтва за опслужување и одржување на воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73f58f7b-ce2d-42ae-8b5b-239a38388f67/5

Оглас бр.18/3-138/15/2018 од 05.06.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/c2053d97-ce1d-44a8-b44c-52edb510ddac

Технички дијалог за Мазут М-1 НС.  Датум на објава 04.06.2018 , краен рок 11.06.2018 година

Оглас бр. 18/3-224/14/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на 14.000 Комплети на воено теренска униформа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d8c7a48-cfc5-4433-9140-75e7b9e2d907/1

Оглас  бр. 18/3-289/5/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на Уреди за одржување и сервисирање на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b6a12826-e173-4dc4-910b-1e94429f1517/5

Оглас  бр. 18/3-367/4/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на систем за вентилација во кујната во Дом На АРМ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0598e48e-1862-4cf2-bef8-47fc42efe969/5

Оглас  бр. 18/3-368/4/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на  Замена на дотраен резервоар за гориво (нафта) од 50 м3 во касарна „Боро Менков“ Куманово. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8830152-224c-47bd-89f9-1fb2038e6bb2/5

Оглас  бр. 18/3-337/11/2018 од 01.06.2018 година за јавна набавка на Oрганизирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f1696ad-0c30-49f1-a48c-c9b259e0dbdd/5

Оглас бр. 18/3-246/7/2018  од 01.06.2018 година за јавна набавка на Масла, масти и течности за моторни возила и масла и масти за воздухоплови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c81bcff4-10de-42ee-adc3-301c8efd2bfc/1

Оглас бр. 18/3-257/9/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Ветеринарни средства за работа со службени кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d6e864d-3c2e-4565-b2ca-3c542cea54c8/5

Оглас бр. 18/3-375/4/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Одржување на хигиена во зградата на МО и ГШ на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b3ee928-02a5-4ec9-8f5d-cd0c500dba54/1

Оглас бр. 18/3-227/6/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/75184838-264c-4711-b2cf-7b9f2bcb4a27

Технички дијалог за Mесо свежо (младо говедско месо-јунешко, говедско, свинско), замрзнато пилешко месо и замрзната риба ослиќ-хек , датум на објава 31.05.2018 , краен рок 07.06.2018 година. Содржината на техничкиот дијалог може да ја преземето овде

Оглас  бр. 18/3-31/17/2018 од 30.05.2018 година за јавна набавка на  Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b6dfdd8-fb91-44b6-8b3a-e7d0fdd7de64/5

Оглас бр. 18/3-258/7/2018 од 29.05.2018 година за јавна набавка на  Ветеринарни лекови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/69e7e639-f01f-450a-a608-4982fe7c1b18/5

Оглас  бр. 18/3-307/5/2018 од 28.05.2018 година за јавна набавка на  Газирани и негазирани сокови. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6c04abac-4a1b-4a86-b9b7-6367aa93c087/1

Оглас   бр. 18/3-291/10/2018 од 28.05.2018 година за јавна набавка на Прехрамбени производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fc383987-9878-4113-a1f0-3ca48ff9a25d/1

Оглас бр. 18/3-227/6/2018 од 23.05.2018 година за јавна набаква на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/05715f1f-ed2c-4248-b113-21941a159e93

Оглас  бр. 18/3-53/40/2018 од 23.05.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f40a1a5f-92c0-4d65-847e-ff9e884d8ce0/1

Оглас бр. 18/3-349/4/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција, санација на втори кат во Сектор за недвижности – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f9fc576-99c8-4db7-af00-ec3bbd803cce/5

Оглас бр. 18/3-201/17/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на  Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/510b8cf9-47ce-4d7a-bbac-4829f3f14300/1

Оглас  бр. 18/3-361/4/2018 од 18.05.2018 за јавна набавка на Репрезентативен материјал за за реализација на меѓународен проект Летен кампус 2018. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ffc19fac-cf16-4f20-bbeb-9deb4f1a170b/5

Оглас  бр. 18/3-18/6/2018 од 18.05.2018 година за јавна набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c1dae4b6-862e-4d8b-acd0-189fc9fddc48

Оглас бр. 18/3-298/5/2018 од 18.05.2018 година за јавна набавка на Тока пластична. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a2aa222-9433-410e-a5be-fd93360a46f9/5

Оглас  бр.  18/3-248/5/2018  од 18.05.2018 година за јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (JET A-1) и Авионски бензин АБ 100/130 (AVGAS 100LL). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/333563d2-7636-4bf6-b28a-29e55c83eb61/1

Оглас  бр. 18/3-350/4/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на објект бр. 45 во касарна „Илинден“ – Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc21bd2f-6555-43af-b072-31f77087d0e0/1

Оглас  бр. 18/3-227/6/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на водоводна инсталација во касарна „Илинден“ во Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4472d56c-bcbf-40ba-a034-fcffe46401fb/5

Оглас  бр. 18/3-138/15/2018 од 16.05.2018 година за јавна набавка на Резервни делови за неборбени моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4ba8fa65-35a4-4fa1-a64b-07e9157bb19c/1

Оглас бр. 18/3-230/6/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Реконструкција на канализационата инсталација во ИО „Дренов Дол“ – Петровец. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3716987b-f140-423f-903c-ae3d4f56956c/5

Оглас бр. 18/3-299/4/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Магацински материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/73256850-7fe0-4d9f-89c1-7df91d1e5ea2/5

Оглас  бр. 18/3-270/4/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Изнајмување на тоалетни кабини. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d96345ac-aec4-4284-a396-c9e47dd7d01a/5

Оглас  бр. 18/3-346/4/2018  од 15.05.2018 година за јавна набавка на Варосување на објект Дом на АРМ Скопје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/00a80724-b6ab-49fc-9b84-352d34c79059/5

Оглас бр.  18/3-249/6/2018 од 15.05.2018 година за јавна набавка на Хемиски средства за контрола на млазно гориво ГМ-1. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a5bf58d6-35dc-404d-891a-f34bd14a6531/5

Оглас бр. 18/3-265/7/2018 од 14.05.2018 година за јавна набавка на Вода негазирана. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ff7d5492-58dd-4c25-8765-0a39bf7573ac/1

Оглас бр. 18/3-12/60/2017 од 11.05.2018 година за јавна набавка на Антивирусна заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9e72db79-726e-4adc-85dc-b8fd5469781d

Оглас бр. 18/3-285/4/2018 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Сеф сигурносен ТИП 3. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27df89a3-d0f5-4ea7-ab2e-c9abd95d8fea/5

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ae609810-1df5-4eea-a14d-a8dc00cb166c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2e6a50f7-95e4-4741-ae84-580c41f72d14

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017  од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e1ad38cb-f5c3-424d-aba0-1f1f91324e76

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a7f7b5c9-f1d3-4abd-8fd6-f30e39b57451

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b645ff99-d9c1-45a4-b909-82dbabf50741

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-70/46/2017 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Компјутерска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e118295a-86ed-47b6-8f73-b5ac40ce4d45

Оглас бр. 18/3-332/6/2018 од 10.05.2018 година за јавна набавка на Радар за мерење на брзина, дрегер за алкотест и ампули за уста. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b86ae75b-8a87-4800-b139-29da2f288b81/5

Оглас бр. 18/3-130/24/2018 од 09.05.2018 година за јавна набавка на Масло за јадење рафинирано од сончоглед. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/636deac3-5e34-4085-b94d-9078e4852641/1

Оглас бр. 18/3-268/5/2018 од 09.05.2018 година за јавна набавка на Кашкавал кравји, топено сирење и сирење кравјо. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5164438d-fdcd-400c-b7d2-5e77cba8533c/1

Оглас бр. 18/3-262/6/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7dbcf38-b95c-44dc-82cb-3d415a1338ee/5

Оглас  бр. 18/3-209/12/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4e35fbb-86c4-4bb2-96ce-c3cb0a94cf99/1

Отворена постапка бр. 18/3-248/ со датум на објава 09.05.2018 за доделување на договор  за  јавна набавка на Млазно гориво ГМ-1 (ЈЕТ А-1) и авионски бензин АБ 100/130 (АVGAS 100LL). Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 16.05.2018 година

Отворена постапка бр. 18/3-324/ со датум на објава 08,05.2018 за доделување на договор за јавна набавка на стоки, чизми војнички, чизми за пилоти и чевли за  службена униформа женскиТендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 28.05.2018 година

Оглас бр. 18/3-88/25/2018 од 08.05.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/823c5444-64d6-439a-b79e-cf6fa250a465/1

Оглас бр. 18/3-306/4/2018 од 08.05.2018 година за јавна набавка на  Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cf7b2ef7-428b-46fe-bfe1-78ae354bbe3a/5

Оглас бр. 18/3-337/4/2018  од 07.05.2018 година за јавна набавка на организирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a7f50cdd-00f9-450d-9530-5b58dc192ff6/5

- Одлука за поништување на постапка: Оглас бр. 18/3-337/4/2018 од 29.05.2018 година за јавна набавка на Организирање на транспортни и шпедитерски услуги за камионски транспорт на селидбени и службени предмети -покуќнина за потребите на Министерството за одбрана и АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/c4a5153d-4b8f-4145-9802-a8ef008eb9d9

Оглас  бр. 18/3-209/12/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Печатење на правила, обрасци и други материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d4e35fbb-86c4-4bb2-96ce-c3cb0a94cf99/1

Оглас бр. 18/3-262/6/2018 од 04.05.2018 година за јавна набавка на Референтни раствори и хемикалии. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7dbcf38-b95c-44dc-82cb-3d415a1338ee/5

Оглас бр.18/3-218/5/2018  од 04.05.2018 година за јавна набавка на  Поправка и одржување на лесни возила (ПУХ). Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9b8f7964-ea77-4bfe-ba98-e883fc139cae/5

Оглас  бр. 18/3-221/4/2018 од 01.05.2018 година за јавна набавка на Баждарење на уреди за испитување на сопирачки и зјаеви на моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6e8c9a07-217a-4dbf-9775-414b5c998738/5

Отворена постапка бр. 18/3-88/ со датум на објава 27.04.2018 за доделување на договор за јавна набавка на стоки, сувомеснати производи. Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде. Краен рок за доставување понуди е 07.05.2018 година

Оглас  бр. 18/3-132/18/2018 од 27.04.2018 година за Јавна набавка на Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41cfb4b6-1881-47bf-b5b0-dc451342e968/1

Оглас  бр. 18/3-330/3/2018 од 27.04.20148 година за Јавна набавка на Пневматици за моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7d25a144-8fc3-423f-97b9-b6693201bb86/1

Отворена постапка бр. 18/3-224/ со датум на објава 25.04.2018, за доделување на договор за Јавна набавка на стоки -  14.000 комплети на воено теренска униформа (палто, панталони и капа) во основна шара. Тендерска документација чии составни делови се техничките спецификации и модел на договор може да ги преземете овде.Краен рок за доставување понуди е 09.05.2018 година

Оглас бр. 18/3-281/4/2018 од  24.04.2018 година за Јавна набавка на Наставно- образовни помагала-книги. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ba542d9-ccd7-49c1-abea-9826f7089d17/5

Оглас  бр.  18/3-233/4/2018  од 24.04.2018 за Јавна набавка на Клима уреди со монтажа. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/094b5ffc-5e49-4df8-9633-ffa68f07e0b1/5  Измена на податоците во постапката за барање за прибирање на понуди.   https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/4af87679-77e3-45ee-a086-c784caceb8b2

Оглас  бр.  18/3-208/49/2017 од 24.04.2018 за Јавна набавка на Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c197e158-f08c-4b6b-8eca-89c297f6bf46

Оглас бр. 18/3-65/4/2018 од 23.04.2018 година за јавна набавка на Маица војничка со кратки и со долги ракави. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46583c00-b77f-4707-89d7-5c45f9750c2f/5

Оглас бр. 18/3-176/6/2018  од 20.04.2018 година за јавна набавка на Машини за перење и сушење и друга опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96b804d2-45c6-422d-9bec-26360a687f6b/5

Оглас бр. 18/3-241/6/2018 од 20.04.2018 година за јавна  набавка на Баждарење (калибрација) на средства за АБХО заштита. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a15569d8-91ef-4933-8827-a07afbdd0ad8/5

Оглас  бр. 18/3-251/4/2018  од 19.04.2018 година за јавна набавка на Вонреден превоз со автобуси до државна граница на РМ за потребите на АРМ. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a2ef835-97ba-4344-8e18-89544c2b0cca/1

Оглас  бр. 18/3-274/4/2018 од 19.04.2018 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9434eff-e628-4821-96ef-345c90855feb/5

- Известување за поништување на постапка за Оглас бр.  18/3-274/4/2018 од 14.06.20148 година за јавна набавка на Закуп на линија за пренос на податоци. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/55a64d2d-8550-4116-bd3e-a8f901001f87

Оглас  бр. 18/3-31/5/2018  од 19.04.2018 година за јавна набавка на Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ed210c8-b59b-4aac-ad44-91baab9b46ec/5

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-31/5/2018 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Метроетернет. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/62eaf19c-4cde-487c-b245-a8e800d7a3f8

Оглас бр. 18/3-80/12/2018 од 17.04.2018 година за јавна набавка на Канцелариски мебел и Кујнска опрема. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da96a08b-01a1-4bc0-9ee1-b287e9368d3b/5

Оглас за барање за прибирање на понуди бр. 18/3-243/6/2018  за јавна набавка на Meти. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80763328-c07a-4e5f-b7a8-4711c014b0c8/5

Оглас  бр. 18/3-181/5/2018 од 12.04.2018 година за јавна набавка на Цветни аранжмани, дизајнирани и изработени од свежо цвеќе.  Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bf221849-f07d-4859-9a82-6cb31de9d8c2/5

Оглас бр. 18/3-217/4/2018 од 11.04.2018 година за Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/985de97b-78d2-4ae8-aa91-137221abec2e/5

- Известување за поништување на постапка за Оглас  бр. 18/3-217/4/2018 од 08.06.2018 година за јавна набавка на Технички преглед на крански дигалки. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/21edcb7c-2036-48f1-a097-a8f900d72f40

Оглас бр. 18/3-231/6 од 11.04.2018 година за Писмен превод од Руски на Македонски јазик на стручна литература. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линкhttps://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0f3d9428-7415-4f2d-a0db-69a35c55c599/5

Оглас бр. 18/3-100/14 од 11.04.2018 година, услуга за Царина и Шпедиција. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f0bf751e-e1d0-429f-a172-932d0234ac5d/1

Оглас бр. 18/3-196/5/2018 од 12.04.2018 година за Систем за превенција и детекција на шумски пожари . Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7b7be92f-4a59-472d-8640-11a0078136f7/1

Оглас бр. 18/3-264/4/2018 од 30.03.2018 година за Mатеријали за административна поддршка за потребите на НАТО Работилницата. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6570bab5-e51c-4237-866c-810c168c690c/5

Оглас бр. 18/3-12/9/2018 од 29.03.2018 година за Изнајмување на опрема за аудио и видео поддршка на конференции и семинари. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/551b49b6-7bea-4a0e-9a26-433615d074b6/5

Оглас  бр. 18/3-44/24/2018 од 26.03.2018 година за јавна набавка на Ајвар, брашно, тестенини, путер, конзерва морска риба сардина. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d115f82e-5a00-4561-a991-b0b3e5205650/1

Оглас  бр. 18/3-9/8/2018 од 23.03.2018 година за јавна набавка на Еднодневен сув оброк. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/194e68df-905f-4020-a770-c4f0112bfaf4/1

Оглас бр. 18/3-163/4/2018 од 22.03.2018 година за Печатење на списанија. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b07c5f3-9e1e-4f4d-95da-717c05c1c699/1

- Известување за склучен договор по Оглас  бр.  18/3-163/4/2018 од 04.06.2018 година за јавна набавка на Печатење на списаниja. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b3c2093a-f110-4ff4-a10f-b5f5574e6d03

Прилог бр.18/3-98/20 од 21.03.2018 година за Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка кој може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/8ba51618-dcf5-48f8-aef0-3f7d0ecc4caa

Оглас бр. 18/3-98/19/2018 од 20.03.2018 година за набавка на Патнички моторни возила. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bc56d348-f589-4969-8182-87fb9f557eea/1

Оглас бр. 18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c6d11fd0-5458-445c-a479-1f1ef2dc5759/1

- Известување за склучен договор за Оглас бр. 18/3-53/20/2018 од 31.05.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c4fdb16d-911c-4058-9451-a5210b6878fa

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/d6dcc375-ee09-42f5-afac-a8e800b3a029

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/a8ff6f1a-9b25-4bd5-b917-a8e800b3fb9b

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр18/3-53/20/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Леб и бели печива. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/ce0f34fa-878e-4ccc-9212-a8e800b45408

Оглас бр. 18/3-32/9/2018 од 20.03.2018 година за јавна набавка на Вино и пиво. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08ca6c70-f906-4164-9a53-77f9036c6982/5

Оглас бр. 18/3-178/7/2018 од 14.03.2018 година  за јавна набавка на Поправка на Биохемиски анализатор Becman Counter AU 400 и Систем за реверзна осмоза Crystal E50 Sia Adrona. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e656fd8e-8fa2-4471-95f3-c4b12655f465/5

- склучен договор по Оглас бр. 18/3-178/7/2018 за Поправка на биохемиски анализатор Becman Counter  AU 480. Содржината на договорот може да се превземе овде

- склучен договор по Оглас бр. 18/3-178/7/2018 за Поправка на Систем за реверзна осмоза Crystal E50 Sia Adrona. Содржината на огласот може да се превземе овде

Оглас бр. 18/3-87/12/2018 од 14.03.2018 година за јавна набавка на Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd676878-2382-4625-b318-7d233f3f0306/1

Оглас  бр. 18/3-162/2/2018 од 20.02.2018 година за јавна набавка на Обуки за стручно оспособување и усовршување. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3b5a8b28-8a60-4e52-82a7-c009bd304537/5

Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fcdb6ef3-8548-4a35-a296-f287c533df7e/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-58/3/2018 од 15.02.2018 година за Дехидрирана храна за кучиња. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8bdd56fe-98a8-445a-9036-f91fc4910c3b

Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d9c9b00-4b8c-4f08-b12a-8ff8f73235ea/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1a17de0b-27c3-47c9-b359-19b2278c930c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/159b46f6-3495-4a59-b95f-dacdce7bb5ea

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/125bb6b5-cb7c-4345-8bea-39114b7dabfd

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/eb512318-2190-43d8-9df6-264e6e56118b

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4996f7a0-3fb3-4922-b273-670cab75a57e

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d0de6218-8da7-43b5-9bea-4d0856dc9c89

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-18/6/2018 од 01.02.2018 година за набавка на Свеж зеленчук и свежо овошје. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/eaa0695f-d320-4311-a1df-a8c4008de2d6

Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f168f11b-abea-45c9-8014-2b19fe2c12fc/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 29.12.2017 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2d97d60-e864-43ef-b33a-8e2804c6fa3d

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-177/52/2017 од 07.05.2018 година за Одржување на телефонски систем, куќни централи, телефакси. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ac746d9a-af1a-418c-aa30-ee230deba07c

Оглас бр. 18/3-25/58/2017 од 29.12.2017 година за Замрзната риба „ослиќ хек“. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3693ca23-74ee-4f12-9da8-317794fbbe31/1

Оглас бр. 18/3-259/10/2017 од 28.12.2017 година за Сервисирање на ПП опрема. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5661c47f-ce1b-4f35-a997-b7eea38bfba9/5

Оглас бр. 18/3-369/26/2017 од 28.12.2017 година за Царински и шпедитерски услуги. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a73a9c18-b3df-4df0-afaa-da7c6c9af81d/1

Оглас бр. 18/3-208/49/2017 од 21.12.2017 година за Градежни материјали – електро материјали. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2763854-ea8c-4390-92f0-264eb77165a7/1

Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/890f0413-f935-476d-ac1e-e65b8e9d57fd/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a47624bd-d374-4b5c-81ca-1c424f2e5823

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3f5cdb30-7b84-4584-8b77-75d24b81185d

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a022ba0-384b-473d-a9a2-29824333e0c6

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-501/5/2017 од 20.12.2017 година за Месни конзерви и конзерви готови јадења. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/de1e9302-12ac-4e8b-be4e-a8c4008af661

Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на огласот можете да ја видите на следниот линкhttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13fa32bf-4a03-46c6-ac3d-13820426c4f4/1

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас  бр. 18/3-379/28/2017 од 22.05.2018 година за јавна набавка на Сувомеснати производи Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15416f7b-4c5f-4db5-b0c2-d5f0119a5f1e

- Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-cancelation/be46869b-418c-4e27-b13f-a8c4008cec6c

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0877cb8d-8d02-4585-8980-f7fe457a5d54

- Известување за склучен договор за јавна набавка по Оглас бр. 18/3-379/28/2017 од 05.12.2017 година за Сувомеснати производи. Содржината на известувањето може да се превземе на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/16211166-7314-4eea-bf52-596f91dddae1

Оглас бр.18/3-342/31/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Конзервиран зеленчук и печурки маринирани

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/1b634ddc-8efb-42df-be6b-87e47dd160d5

 

Оглас бр. 18/3-343/25/2018 од 15.01.2019 година за јавна набавка на  Вонредни превезувања на персонал, делегации, учесници на конференции самити, работилници вежби и други активности со патнички моторни возила

Содржината на огласот може да се превземе на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/be36e99d-1b07-4037-83fe-8f998ccda2b0

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail