Календар на транзицски активности

ИНФОРМАТИВНИ БРИФИНЗИ

Во единиците на АРМ

 • Јануари
 • Јуни

За персоналните органи

 • Февруари

 

ТРАНЗИЦИСКИ СЕМИНАРИ

Во Центарот за транзиција Скопје

 • Пролетен циклус
  • 07. до 10. февруари 2012 година
  • 21. до 24. февруари 2012 година
  • 28. февруари до 02. март 2012 година
 • Есенски цилкус
  • 11. до 14. септември 2012 година
  • 18. до 21. септември 2012 година
  • 22. до 26. октомври 2012 година

Во Центарот за транзиција Штип

 • Пролетен циклус
  • 13. до 16. март 2012 година
 • Есенски цилкус
  • 02. до 05. октомври 2012 година
  • 16. до 19. октомври 2012 година

Во Центарот за транзиција Кичево

 • Есенски цилкус
  • 25 до 28. септември 2012 година

 

СТРУЧНИ ОСПОСОБУВАЊА ЗА ЦИВИЛНИ ПРОФЕСИИ

Менаџмент и претприемништво

 • 16. април до 20. јули 2012 година

Обука за лиценца за обезбедување

 • 16. април до 20. мај 2012 година
 • 05. ноември до 10. декември 2012 година

Обука од автосообраќајна струка

 • 16. април до 20. јули 2012 година
 • 19. ноември 2012 до 17.февруари 2013 година

Јазична обука

 • Според План на Центарот за странски јазици

Информатичка обука

 • 16. април до 15. август 2012 година
 • 19. ноември 2012 до 17. март 2013 година

Обука за занаети

 • 16. април до 20. јули 2012 година
 • 19. ноември 2012 до 17. март 2013 година

Други видови обуки

 • 16. април до 20. јули 2012 година
 • 19. ноември 2012 до 17. март 2013 година

СТРУЧНИ ОСПОСОБУВАЊА ЗА ЦИВИЛНИ ПРОФЕСИИ ПРЕКУ АВРМ

Вклучувањето во обуките кои ги организира Агенцијата за вработување на Република Македонија се реализира согласно Планот на Агенцијата. Информации за времето на реализација на овие обуки може да се добијат на Веб страницата на АВРМ www.avrm.gov.mk, преку центрите за вработување и преку средствата за јавно информирање

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail