Објави

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2018 година

Во периодот јули – септември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Центар за електронско извидување – Касарна „ Гоце Делчев“ – 11.09.2018 – 14.09.2018година. Б) Вонреден инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Вонреден инспекциски надзор – […]

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година од областа на електротехника и информациски технологии на Универзитетот „Св. Кирил И Методиј“, Факултет за електротехника и информациски технологии.

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник (POLAD) во командата на SEEBRIG во Лариса, Република Грција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник (POLAD) во командата на SEEBRIG во Лариса, Република Грција.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Советник – Одговорен за одбранбената секција на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Советник – Одговорен за одбранбената секција на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на две работни места советник за одбранбени прашања-планирање на одбрана на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на  две работни места советник за одбранбени прашања-планирање на одбрана на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ОБЈАВА бр.01/2018-2 второ јавно наддавање за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.01/2018-2 второ јавно наддавање за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ […]

ОБЈАВА бр.02/2018 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на електронско јавно наддавање

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник на РМ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-6605/1, 44-6616/1, од 03.07.2018 година (,,Службен весник на Република Македонија“ […]

Одлука по интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018

Одлука по интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018, бр 04-4821/12 од 24.08.2018 г. Одлука по интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018, бр 04-4821/13 од 24.08.2018 г.

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Македонија во Париз, Република Франција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Македонија во Париз, Република Франција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Штабен офицер во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Штабен офицер во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа – заменик воен претставник при НАТО и ЕУ во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Заменик воен претставник при НАТО и ЕУ во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија