Објави

ИНТЕРЕН ОГЛАС за прием на кандидати за подофицери на служба во Армијата

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 176/10 и 51/11), член 30, 31, 33, 45 став (4) од Закон за служба во Армијата на Република Македонија (36/10, 23/11, 47/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 193/15, 71/16), […]

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: медицински науки и здравство – општа медицина, машинство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, телекомуникационо инженерство, хемиско инженерство, хемиска технологија, технологија на прехранбени производи, текстилна технологија, сообраќај и транспорт, […]

Исправка и дополна на интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/6

Исправка и дополна на интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/6 од 05.02.2019 Пријава по интерен оглас во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/5

Интерен оглас за унапредување на административни службеници бр.04-732/5 Пријава по интерен оглас во Министерство за одбрана

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за одбранбени прашања – планирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за одбранбени прашања – планирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за буџетирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место советник за буџетирање на одбраната на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место офицер за врска – Раководител на Канцеларијата за Партнерска Координативна Ќелија Монс

ИНТЕРЕН ОГЛАС за упатување на работа во странство на работно место офицер за врска – Раководител на Канцеларијата за Партнерска Координативна Ќелија Монс

Решенија за избор за вработување во Министерство за одбрана 29.01.2019

Решенија за избор за вработување во Министерство за одбрана на Република Македонија врз основ на објавен Јавен оглас 01/2018 за вработување на 5 лица – 29.01.2019

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (еден) посебен советник за политички прашања во Министерство за одбрана, на определено време

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 6, став (5) и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за поништување на Јавен оглас од 05.01.2019 година

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 6, став (5) и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (еден) посебен советник во Кабинетот на министерката за одбрана на Република Македонија, на определено време

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 6, став (5) и став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2018 година

Во периодот Октомври – Декември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1.  Ренџерски баталјон – 24.10.2018 – 31.10.2018 2. КОД – Центар за странски јазици – 13.11.2018 – 15.11.2018 3. Здружена оперативна команда – 26.11.2018 – 30.11.2018 Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за […]