Објави

ИЗВЕСТУВАЊЕ, рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје,на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха,се продолжува до 21.12.2018 година. Со почит, Воена академија

cccccccccccccccc

Исправка на јавниот оглас за прием на професионални војници во служба на Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и […]

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха се продолжува до 30.11.2018 година.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и […]

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2018 година

Во периодот јули – септември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор – Центар за електронско извидување – Касарна „ Гоце Делчев“ – 11.09.2018 – 14.09.2018година. Б) Вонреден инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Вонреден инспекциски надзор – […]

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година од областа на електротехника и информациски технологии на Универзитетот „Св. Кирил И Методиј“, Факултет за електротехника и информациски технологии.

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник (POLAD) во командата на SEEBRIG во Лариса, Република Грција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник (POLAD) во командата на SEEBRIG во Лариса, Република Грција.pdf

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Советник – Одговорен за одбранбената секција на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Советник – Одговорен за одбранбената секција на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на две работни места советник за одбранбени прашања-планирање на одбрана на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на  две работни места советник за одбранбени прашања-планирање на одбрана на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ОБЈАВА бр.01/2018-2 второ јавно наддавање за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.01/2018-2 второ јавно наддавање за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ […]

ОБЈАВА бр.02/2018 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на електронско јавно наддавање

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник на РМ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-6605/1, 44-6616/1, од 03.07.2018 година (,,Службен весник на Република Македонија“ […]