Објави

ОБЈАВА бр.01/2018 за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник на РМ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-2980/1, 44-2982/1, 44-2985/1, 44-3107 и 44-8296/1-17 од 20.03.2018, 44-3108/1 од […]

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/17 од 29.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/17 од 29.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3012/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3012/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/6 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/6 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3009/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3009/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/22 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/22 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3007/5 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3007/5 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3008/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3008/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/16 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/16 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/15 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/15 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/21 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/21 од 28.05.2018