Објави

Информација за здруженија и организации за добивање донација од Добротворниот базар на НАТО

Министерството за одбрана ги информира непрофитните и добротворни организации во Република Македонија дека доколу сакаат да аплицираат за добивање донација од Добротворниот базар на НАТО 2018 година, истото може да го направат на следниот линк: www.natocharitybazaar.org Рокот за аплицирање е до 12:00 часот на 01 мај 2018 година. Условите за аплицирање на здруженија и организации за […]

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јануари – март 2018 година,

Во периодот Јануари – Март 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ Центар за одгледување и дресура на службени кучиња – Скопје – 13.02.2018 – 16.02.2018 година. Баталјон Воена полиција – 26.03.2018 – 30.03.2018година. Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за упис на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 07.02.2018 година во дневните печати Вечер и […]

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

Известување за Законот за заштита од вознемирување на работно место и Решение за листа на посредници во случај на вознемирување на работното место

Известување за Законот за заштита од вознемирување на работно место и Решение за листа на посредници во случај на вознемирување на работното место

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – специјализација од областа на медицината за академската 2018/2019 година

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ […]

Call for military pilotsKonkurs për pilotë ushtarakКонкурс за воени пилоти

Конкурс за воени пилоти

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за упис на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица […]

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2017 година

Во периодот Октомври – Декември 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: A) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. 3.лб/брЛП -16.10 до 20.10.2017 година. 2. пСО-20.11.2017-24.11.2017 година. Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана 1. Единица за локална самоуправа -Берово – 15.11.2017 год. 2.Единица за локална самоуправа […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ШТАБЕН ОФИЦЕР ВО ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО И ЕУ ВО БРИСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЈА

Врз основа на член 7 став 1 од Правилникот за упатување на работа во странство бр.03-4557/1 од 19.09.2014 година, министерот за одбрана распишува ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ШТАБЕН ОФИЦЕР ВО ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО И ЕУ ВО БРИСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЈА 1. Се распишува интерен оглас […]