Shpallje

Informacion lidhur me vazhdimin e afatit për paraqitje për regjistrim në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit

Vazhdohet afati për paraqitje për regjistrim  në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit   Ministria e Mbrojtjes dhe Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihajlo Apostollski“ – Shkup informon të gjithë personat e rinj të që kanë kryer ciklin e parë të studimeve, të cilët kanë dëshirë dhe plotësojnë  kushtet sipas Konkursit për studentë për aftësim dhe avancim […]

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2017/2018

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ – SHKUP Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake në Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë për shkollim në Turqi, në Serbi dhe në Kroaci për vitin shkollor 2017/2018

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së […]

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit […]

Konkurs për kompozim origjinal maqedonas për marshim

Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë shpall: „Konkurs për kompozim origjinal maqedonas për marshim” „Konkurs për kompozim origjinal maqedonas për marshim” shpallet me qëllim të: • stimulimit të veprave nga fusha e artit muzikor maqedonas; • afirmimin e kompozitorëve nga Republika e Maqedonisë; • pasurimin e fondit të kompozimeve – marshime që performohen nga […]

KONKURS Për regjistrim të studentëve/kadetëve për nevojat e aviacionit ushtarak të Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup në vitin shkollor 2016/2017

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI” – SHKUP Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon KONKURS Për regjistrim të studentëve/kadetëve për nevojat e aviacionit ushtarak të Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës […]

K O N K U R S për regjistrimin e personave për aftësim dhe përkryerje profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski ”- Shkup

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009) dhe vendimit të ministrit të mbrojtjes nr. 02-5249/1 të datës 01.09.2016, Akademia ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup publikon K O N K U R […]

T H I R J E nr. 6/2016 Për shitje të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

T H I R J E nr. 6/2016 Për shitje të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

T H I R J E nr. 1/2016-2 Për shitje e dytë të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

T H I R J E nr. 1/2016-2 Për shitje e dytë të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

K O N K U R S për regjistrimin e personave për aftësim dhe përkryerje profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009) dhe vendimit të ministrit të mbrojtjes nr. 02-5249/1 të datës 01.09.2016, Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për […]

K O N K U R S për zgjedhjen e 12 kandidatëve të cilët do të emërohen për dërgim në shkollim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej të cilëve 6 në Akademinë e Forcave Ajrore Ushtarake të SHBA-së dhe 6 në Akademinë Ushtarake Uest Point në SHBA

Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkurs për përzgjedhjen dhe nominimin e 6 (gjashtë) kandidatëve për dërgim në shkollim në Akademinë e Forcave Ajrore Ushtarake në Kolorado, SHBA dhe 6 (gjashtë) kandidatë për dërgim në shkollim në Akademinë Akademinë Ushtarake Uest Point në SHBA. Në konkurs mund të paraqiten shtetas të Republikës së Maqedonisë të cilët […]

K O N K U R S për zgjedhjen e 12 (dymbëdhjetë) kandidatëve të cilët do të emërohen për dërgim në shkollim katërvjeçar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej të cilëve 6 (gjashtë) në Akademinë e Forcave Ajrore Ushtarake të SHBA-së dhe 6 (gjashtë) në Akademinë Ushtarake Uest Point në SHBA

Ministria e Mbrojtjes shpall konkurs për përzgjedhjen dhe nominimin e 6 (gjashtë) kandidatëve për dërgim në shkollim katërvjeçar në Akademinë e Forcave Ajrore Ushtarake dhe 6 (gjashtë) kandidatë për dërgim në shkollim katërvjeçar në Akademinë Akademinë Ushtarake Uest Point në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. TË DREJTË PJESËMARRJEJE NË KONKURS Në konkurs mund të paraqiten […]