Shpallje

SHPALLJE PUBLIKE për anulimin e Konkursit Publik të datës 05.01.2019

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, […]

KONKURS PUBLIK për punësimin e 1 (një ) këshilltari special në Kabinetin e Ministrit të Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, për kohë të caktuar

Sipas nenit 22, pika (1) artikulli 6, pika (5) dhe pika (8) nga Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), dhe në pajtim me nenin 22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, […]

KONKURS PUBLIK 01/2018 për punësimin e 5 (pesë) personave në Ministrinë e Mbrojtjes

Sipas nenit 5, nenit 6 artikulli (1) dhe nenit 20-g artikulli (1) Ligji për Nëpunës në Sektorin Publik („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18) dhe nenit 22 artikulli (1) pika 1 dhe nenit 23 nga Ligji për Marrëdhënie Pune („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, […]

NJOFTIM, Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 shtator 2018 në gazetat ditore Veçer dhe Koha vazhdohet deri më 21. 12. 2018.

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 […]

KORRIGJIM I KONKURSIT PUBLIK për pranimin ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11 dhe 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16), nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim të Kandidatëve për Oficerë, gjegjësisht Nënoficerë, Ushtarë […]

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 shtator 2018 në gazetat ditore Veçer dhe Koha vazhdon deri më 30 nëntor 2018.

Afati për aplikim për kandidatët e interesuar për regjistrim në aftësimin profesional dhe avancim në gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, për personat që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, pas konkursit të shpallur më datë 3 […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11 dhe 55/12, 29/14 , 33/15, 193/15 dhe 71/16), nenit 1 nga Rregullorja për Mënyrën e Zbatimit të Procedurës për Pranim të Kandidatëve për Oficerë, gjegjësisht Nënoficerë, Ushtarë […]

THIRJE nr. 01/2018-2 Ankannd i dyte për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

THIRJE nr. 01/2018-2 Ankannd i dyte për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e […]

THIRJE nr. 02/2018 për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

Sipas nenit 39 nga Ligji për Shfrytëzim dhe Disponim me Pronat e Organeve Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18) dhe Vendimit të Qeverisë për Dhënie me Qira të Pronave të Patundshme: nr.44-6605/1, 44-6616/1, nga data 03.07.2018 (,,Gazeta Zyrtare e RM. “ nr. 127/18), Vendimi i ministres së mbrojtjes nr.02-4656/1 […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125  ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2018/2019

Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve […]