Објави

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2015/2016 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Измена на ОГЛАС за купување на стан во лична сопственост

Измена на ОГЛАС за купување на стан во лична сопственост

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на понуди за избор на деловна банка за учество во кредитирање на Проектот „АРМ -мој вистински дом’’

Се повикуваат деловните банки во Република Македонија да учествуваат во кредитирањето на Проектот „АРМ -мој вистински дом’’.

КОНКУРС за избор на кандидати кои ќе бидат номинирани за упатување на школување во Воздухопловната академија на Соединетите американски држави

Министерството за одбрана распишува Конкурс за избор и номинирање на 6 (шест) кандидати за упатување на школување во Воздухопловната академија на Соединетите американски држави. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ На Конкурсот можат да се пријавуваат кандидати државјани на Република Македонија кои ги исполнуваат општите услови: – да не се помлади од 17 години и да […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 06.05.2015 година во дневните печати Дневник и Коха се продолжува до 18.12.2015 година. Со почит, Воена академија

ОГЛАС за купување на стан во лична сопственост

О Г Л А С  за купување на стан во лична сопственост

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија за работа на определено време со договор за вработување во времетраење од 3 години

Врз основа на член 37 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.36/10,23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 и 33/15), член 1 од Правилникот за начинот за спроведување на постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата […]

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение бр.04-4877/1 од 02.09.2015 година

Решение за прием на студенти за управување со кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Решение за прием на студенти за управување со кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година.pdf

Решение за прием на кандидати и студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година

Решение за прием на кандидати и студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и студенти за управување на кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Конкурс за прв циклус на студии на Воена академија