Објави

РЕШЕНИЕ за избор на лице за упатување на работа во странство

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 14 став 1 од Правилникот за упатување на работа во странство на лица на должности во меѓународни мисии и меѓународни организации, […]

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година, втор уписен рок

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година, втор уписен рок

РЕШЕНИЈА за прием на кандидати и за студенти/питомци и студенти за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армија на Република Македонија во учебната 2014/2015 година

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армија на Република Македонија во учебната 2014/2015 година РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година.pdf

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС. pdf

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период април – јуни 2014 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот април – јуни 2014 година, реализирани се следниве инспекциски […]

Објава за волонтирање во Министерството за одбрана

Почитувани заинтересирани кандидати, Владата на Република Македонија преку Министерството за одбрана како организатор на волонтерска работа, со цел приближување на активностите и концептот на работа на државната управа кон младите, а воедно и укажување на можност за стекнување на работно искуство со кое би можеле да конкурирате на пазарот на трудот, Ве информира дека имаме […]

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период јануари – март 2014 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот јануари – март 2014 година, реализирани се следниве инспекциски […]

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати за втор циклус на студии, специјализација за командно-штабни должности

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 14 од Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности при втор уписен рок

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности при втор уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Вториот уписен рок за приемниот испит ќе се оддржи на ден 18.12.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го […]

РЕШЕНИЕ – за измена на решението за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

РЕШЕНИЕ – за измена на решението за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија