Објави

РЕШЕНИE за избор по објавен оглас за воен претставник – одбранбено аташе

Решениe за избор по објавен оглас

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 02.03.2015 година во дневните весници „Дневник“ и „Коха“ се продолжува до 24.04.2015 година. Со почит, Воена академија Конкурс за воени пилоти

КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ„ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври, ноември и декември – 2014 година,

Согласно членот 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да поднесе извештај за реализираните инспекциски надзори за објавување на веб страната на министерството. Во периодот октомври – декември 2014 година, реализирани се следниве инспекциски надзори (ИН): А) […]

РЕШЕНИЕ за избор на лице за упатување на работа во странство

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 14 став 1 од Правилникот за упатување на работа во странство на лица на должности во меѓународни мисии и меѓународни организации, […]

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година, втор уписен рок

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година, втор уписен рок

РЕШЕНИЈА за прием на кандидати и за студенти/питомци и студенти за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армија на Република Македонија во учебната 2014/2015 година

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армија на Република Македонија во учебната 2014/2015 година РЕШЕНИЕ за прием на студенти на прв циклус на студии на Воената академија за управување со кризи во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година.pdf

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС. pdf

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период април – јуни 2014 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот април – јуни 2014 година, реализирани се следниве инспекциски […]

Објава за волонтирање во Министерството за одбрана

Почитувани заинтересирани кандидати, Владата на Република Македонија преку Министерството за одбрана како организатор на волонтерска работа, со цел приближување на активностите и концептот на работа на државната управа кон младите, а воедно и укажување на можност за стекнување на работно искуство со кое би можеле да конкурирате на пазарот на трудот, Ве информира дека имаме […]

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период јануари – март 2014 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот јануари – март 2014 година, реализирани се следниве инспекциски […]