Објави

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година.pdf

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2014/2015 година

КОНКУРС. pdf

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период април – јуни 2014 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот април – јуни 2014 година, реализирани се следниве инспекциски […]

Објава за волонтирање во Министерството за одбрана

Почитувани заинтересирани кандидати, Владата на Република Македонија преку Министерството за одбрана како организатор на волонтерска работа, со цел приближување на активностите и концептот на работа на државната управа кон младите, а воедно и укажување на можност за стекнување на работно искуство со кое би можеле да конкурирате на пазарот на трудот, Ве информира дека имаме […]

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период јануари – март 2014 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот јануари – март 2014 година, реализирани се следниве инспекциски […]

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати за втор циклус на студии, специјализација за командно-штабни должности

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 14 од Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности при втор уписен рок

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности при втор уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Вториот уписен рок за приемниот испит ќе се оддржи на ден 18.12.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го […]

РЕШЕНИЕ – за измена на решението за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

РЕШЕНИЕ – за измена на решението за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

РЕШЕНИЕ – за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

РЕШЕНИЕ – за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

ИЗВЕСТУВАЊЕ за прием на кандидати на втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за командни и штабни должности

Согласно актот од Секторот за подршка на Министерот за одбрана бр.07-6096/1 од 02.12.2013 година и член 13 од Правилникот за спроведување на конкурс за втор циклус на студии, поради малата застапеност на лицата кои припаѓаат на етнички заедници, ве известуваме дека Воената академија-Скопје организира втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за […]

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/ 2011, 148/2011 и 55/2012 ), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија 1. Министерството за одбрана има потреба […]