Објави

РЕШЕНИЕ – за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

РЕШЕНИЕ – за избор на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

ИЗВЕСТУВАЊЕ за прием на кандидати на втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за командни и штабни должности

Согласно актот од Секторот за подршка на Министерот за одбрана бр.07-6096/1 од 02.12.2013 година и член 13 од Правилникот за спроведување на конкурс за втор циклус на студии, поради малата застапеност на лицата кои припаѓаат на етнички заедници, ве известуваме дека Воената академија-Скопје организира втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за […]

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/ 2011, 148/2011 и 55/2012 ), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува ЈАВЕН ОГЛАС за прием на професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија 1. Министерството за одбрана има потреба […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности

РАНГ ЛИСТА.pdf

РАНГ ЛИСТА на примени кандидати на Втор циклус на студии – магистратура на Воена академија Скопје во учебната 2013/2014 година

Ранг листа (.pdf)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ

Приемниот испит ќе се оддржи на ден 24.10.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го полагаат испитот, во просторијата […]

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период јули – септември 2013 година

Согласно член 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 и 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да достави известување за реализирани инспекциски надзори, за објавување на веб страната на Министерството за одбрана. Во периодот јули – септември 2013 година, реализирани се следниве инспекциски […]

ПРАШАЊА ЗА ПРИEМЕН ИСПИТ за кандидатите за втор циклус на студии, стручни студии, Специјализација за командни и штабни должности

ПРАШАЊА ЗА ПРИEМЕН ИСПИТ за кандидатите за втор циклус на студии, стручни студии, Специјализација за командни и штабни должности

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати и за студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената Академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот за Воена Академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009), член 30 од Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на конкурсот за запишување и избор на кандидати за прв циклус на студии и за стручпо оспособување и усовршување бр.01-4947/1 од 05.08.2009 година и бр 01-292/1 од 10.01.2012 […]

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје во студиската 2013/2014 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275 од 20.02.2012 година и член 2 став 7 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и Првиот Приватен […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

Врз основа на член 57 став1 од Законот за организација и работа на државната управа (Службен весник бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), член 11 од Правилникот за упатување на стручно оспособување и усовршување бр.01-1275/1 од 20.02.2012 година и член 2 став 7 од Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за одбрана и Првиот приватен Универзитет […]