Објави

Одлука по интерен оглас бр 04-3009/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3009/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/22 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/22 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3007/5 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3007/5 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3008/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3008/4 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/16 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/16 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/15 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/15 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/21 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/21 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/20 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3011/20 од 28.05.2018

Исправка на интерен оглас број 3/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник за работно место раководител на одделение

Исправка на интерен оглас број 3/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник за работно место раководител на одделение Пријава

Интерен оглас бр 7/2018 за унапредување на 3 (тројца) административни службеници за работно место помлад соработник

Интерен оглас бр 7/2018 за унапредување на 3 (тројца) административни службеници за работно место помлад соработник Пријава

Интерен оглас бр 4/2018 за унапредување на 3 (тројца) административни службеници за работно место советник

Интерен оглас бр 4/2018 за унапредување на 3 (тројца) административни службеници за работно место советник Пријава