Објави

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија.pdf

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и решението на министерот за одбрана бр. 02-5249/1 од 01.09.2016 година, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје објавува КОНКУРС за запишување на […]

ОБЈАВА бр. 6/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 6/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 1/2016 -2 вторo јавно наддавање за продажба на движни ствари – војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 1/2016 -2 вторo јавно наддавање за продажба на движни ствари – војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје  Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009) и решението на министерот за одбрана  бр. 02-5249/1 од 01.09.2016 година, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје објавува  КОНКУРС за запишување на […]

К О Н К У Р С за избор на 12 кандидати кои ќе бидат номинирани за упатување на школување во Соединетите Американски Држави, од кои 6 за Воено воздухопловната академија на САД и 6 за Воената академија Вест Поинт во САД

Министерството за одбрана  распиша Конкурс за избор и номинирање на 6 (шест) кандидати за упатување на школување во Воено воздухоплов­ната академија во Колорадо, САД  и 6 (шест) кандидати за упатување на  школување во Воената академија Вест Поинт во САД. На Конкурсот можат да се пријавуваат државјани на Република Македонија кои ги исполнуваат општите услови: – […]

Измена на интерен оглас

Измена на интерен оглас

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

КОНКУРС за избор на 12 (дванаесет) кандидати кои ќе бидат номинирани за упатување на четиригодишно школување во Соединетите Американски Држави, од кои 6 (шест) за Воено воздухопловната академија на САД и 6 (шест) за Воената академија Вест Поинт во САД

Министерството за одбрана распишува Конкурс за избор и номинирање на 6 (шест) кандидати за упатување на четиригодишно школување во Воено воздухоплов¬ната академија и 6 (шест) кандидати за упатување на четиригодишно школување во Воената академија Вест Поинт во Соединетите американски држави. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ На Конкурсот можат да се пријавуваат кандидати државјани на Република […]

Решение за избор на кандидати за вработување по спроведена постапка по јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во АРМ

Решение за избор на кандидати за вработување по спроведена постапка по јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во АРМ

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана