Објави

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018

Интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018 1. Раководител за Одделение за стандард, услови и здравје при работа во Сектор за човечки ресурси 2. Советник за мобилизација, популаризација на воен позив, воведување во воена евиденција и пополна со резервен состав на Одделение за одбрана за регионот Битола Пријава

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на  125 професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2018/2019 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал […]

Резултати од јавениот повик за финансиска поддршка на проекти на здруженија и фондации

Во врска со Јавениот повик за распределба на средства за финансиска поддршка на проекти на здруженија на граѓани и фондации, објавен на 05.04.2018 година, Извештајот за евалуација согласно Јавниот повик од Комисијата за распределба на средствата за финансиска поддршка на проекти на здруженија на граѓани и фондации бр. 09-1591/3 од 22.06.2018 година и Решението за […]

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2017 година

Во периодот април – јуни 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. ЦСТ (Центар за снабдување и транспорт) – 24.04.2017год. – 04.05.2017 год. 2. 4.мпб (4.механизиран пешадиски баталјон) – 29.05.2017год. – 01.06.2017год. 3. ЦОП (Центар за обука на питомци) – 15.06.2017год. – 10.07.2017год. Б) […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2018 година,

Во периодот Април – Јуни 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Редовен инспекциски надзор –2.мпб- Штип – 11.04.2018 – 17.04.2018година. 2. Редовен инспекциски надзор – 2.мпб- Штип – 25.04.2018 – 26.04.2018година. 3. Редовен инспекциски надзор – 1.лб – Штип – 14.05.2018 – 17.05.2018година. […]

ОБЈАВА бр.01/2018 за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник на РМ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-2980/1, 44-2982/1, 44-2985/1, 44-3107 и 44-8296/1-17 од 20.03.2018, 44-3108/1 од […]

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/17 од 29.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3006/17 од 29.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3012/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3012/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/7 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/6 од 28.05.2018

Одлука по интерен оглас бр 04-3010/6 од 28.05.2018