Објави

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за упис на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 07.02.2018 година во дневните печати Вечер и […]

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

Известување за Законот за заштита од вознемирување на работно место и Решение за листа на посредници во случај на вознемирување на работното место

Известување за Законот за заштита од вознемирување на работно место и Решение за листа на посредници во случај на вознемирување на работното место

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – специјализација од областа на медицината за академската 2018/2019 година

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ […]

Call for military pilotsKonkurs për pilotë ushtarakКонкурс за воени пилоти

Конкурс за воени пилоти

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за упис на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица […]

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2017 година

Во периодот Октомври – Декември 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: A) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. 3.лб/брЛП -16.10 до 20.10.2017 година. 2. пСО-20.11.2017-24.11.2017 година. Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана 1. Единица за локална самоуправа -Берово – 15.11.2017 год. 2.Единица за локална самоуправа […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ШТАБЕН ОФИЦЕР ВО ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО И ЕУ ВО БРИСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЈА

Врз основа на член 7 став 1 од Правилникот за упатување на работа во странство бр.03-4557/1 од 19.09.2014 година, министерот за одбрана распишува ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ШТАБЕН ОФИЦЕР ВО ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО И ЕУ ВО БРИСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЈА 1. Се распишува интерен оглас […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ЗАМЕНИК ВОЕН ПРЕТСТАВНИК ПРИ НАТО И ЕУ ВО ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО И ЕУ ВО БРИСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЈА

Врз основа на член 7 став 1 од Правилникот за упатување на работа во странство бр.03-4557/1 од 19.09.2014 година, министерот за одбрана распишува ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ЗАМЕНИК ВОЕН ПРЕТСТАВНИК ПРИ НАТО И ЕУ ВО ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО И ЕУ ВО БРИСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЈА […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА УПАТУВАЊЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ – ШКОЛУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), Правилникот за постапка за избор и упатување на школување, обука, стручно оспособување и усовршување и специјализација на вработените за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република […]

Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период јули – септември 2017 година

Во периодот Јули – Септември 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1. Воздухопловна Бригада – 25.09.2017год. – 29.09.2017 год. Б) Контролен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана 1. Единица за локална самоуправа –Кривогаштани – 05.09.2017 год. 2.Единица за локална самоуправа – […]

Известување за реализиран инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната, во период Јануари – Март 2017 година

Во периодот Јануари – Март 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори: А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ 1) Чета за АБХО – 21.02 – 24.02.2017година 2) Центар за изработка на доктрини,правила,упатства и научени лекции – 20.03 – 22.03.2017година Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана 1. […]