Објави

Интерен оглас за упатување на работа во странство на две работни места советник за одбранбени прашања-планирање на одбрана на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на  две работни места советник за одбранбени прашања-планирање на одбрана на Мисијата на РМ при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

ОБЈАВА бр.01/2018-2 второ јавно наддавање за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.01/2018-2 второ јавно наддавање за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – СКОПЈЕ Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ […]

ОБЈАВА бр.02/2018 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на електронско јавно наддавање

Согласно член 39 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл. Весник на РМ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуките на Владата на Република Македонија за давање во закуп на недвижни ствари бр. 44-6605/1, 44-6616/1, од 03.07.2018 година (,,Службен весник на Република Македонија“ […]

Одлука по интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018

Одлука по интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018, бр 04-4821/12 од 24.08.2018 г. Одлука по интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018, бр 04-4821/13 од 24.08.2018 г.

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Македонија во Париз, Република Франција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Одбранбено аташе на Република Македонија во Париз, Република Франција

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Штабен офицер во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Штабен офицер во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа – заменик воен претставник при НАТО и ЕУ во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место Заменик воен претставник при НАТО и ЕУ во военото претставништво на постојаната мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел, Кралство Белгија

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за упатување на стручно оспособување и усовршување – школување на втор циклус студии за академската 2018/2019 година

Интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018

Интерен оглас за унапредување на административни службеници 8/2018 1. Раководител за Одделение за стандард, услови и здравје при работа во Сектор за човечки ресурси 2. Советник за мобилизација, популаризација на воен позив, воведување во воена евиденција и пополна со резервен состав на Одделение за одбрана за регионот Битола Пријава

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на  125 професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2018/2019 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал […]