Shpallje

THIRJE nr. 02/2018 për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

Sipas nenit 39 nga Ligji për Shfrytëzim dhe Disponim me Pronat e Organeve Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18) dhe Vendimit të Qeverisë për Dhënie me Qira të Pronave të Patundshme: nr.44-6605/1, 44-6616/1, nga data 03.07.2018 (,,Gazeta Zyrtare e RM. “ nr. 127/18), Vendimi i ministres së mbrojtjes nr.02-4656/1 […]

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125 ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

KONKURS PUBLIK për pranimin e 125  ushtarëve profesional për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2018/2019

Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve […]

Rezultatet nga thirja publike për mbështetjen financiare të projekte të shoqatave dhe fondacioneve nga data 05.04.2018

Lidhur me thirrjen publike për ndarjen e fondeve për mbështetjen financiare të projekteve të shoqatave dhe fondacioneve, botuar më 05/04/2018, Raporti i Vlerësimit në përputhje me thirrjen publike nga ana e Komisionit për Ndarjen e Fondeve për Mbështetjen Financiare të Projekteve të Shoqatave të Qytetarëve nr. 09-1591/3 nga data 22.06.2018 dhe Vendimi për Ndarjen e […]

THIRJE nr. 01/2018 për dhënie me qira të pronave të patundshme përmes ankandit publik – hapësira afariste përmes ofertave publike elektronike

Sipas nenit 39 nga Ligji për Shfrytëzim dhe Disponim me Pronat e Organeve Shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16 dhe 21/18) dhe Vendimit për Dhënie me Qira të Pronave të Patundshme: nr. 44-2980/1, 44-2982/1, 44-2985/1, 44-3170 dhe 44-8296/1-17 nga data 20.03.2018 44-3108/1 nga data 10.04.2018 и 44-3946/1 nga data 02.05.2018 […]

KONKURS PUBLIK për Pranimin e Ushtarëve Profesional

Sipas nenit 31, 36, 39 dhe 40 nga Ligji për Shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RM “ nr. 36/10, 23/11 , 47/11, 148/11 dhe 55/12 dhe 29/14), , 33/15, 193/15 dhe 71/16), nenit 1 nga Rregullorja për mënyrën e zbatimit të procedurës për pranim të kandidatëve për oficerë, gjegjësisht nënoficerë, […]

NJOFTIM për vazhdimin e afatit për regjistrimin e studentëve për aftësim profesional dhe avancim për gjininë e aviacionit në Akademinë Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup, për personat që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve

Afati për paraqitje të kandidatëve të interesuar për regjistrim në aftësim dhe përsosmëri profesionale për gjininë aviacion të Akademisë ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, të personave me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, në lidhje me konkursin e publikuar më datë […]

KONKURS për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup në vitin studimor 2017/2018

Në bazë të nenit 21 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), nenit 88 paragrafi 1 të Statutit të Akademisë ushtarake nr. 07-876/1 të datës 17.10.2011 dhe Rregullores për mënyrën dhe procedurën për realizim të konkursit për regjistrim dhe zgjedhje të kandidatëve për ciklin e dytë të studimeve të […]

KONKURS për regjistrim të auditorëve për aftësim dhe kualifikim profesional në gjininë e aviacionit të Akademisë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski “ – Shkup, për persona që kanë kryer ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI” – SHKUP Sipas ligjit 25 paragrafi 1 nga Ligji i Akademisë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), Akademia Ushtarake në Shkup shpall KONKURS për regjistrim të auditorëve për aftësim dhe kualifikim profesional në gjininë e aviacionit të Akademisë Ushtarake „Gjeneral […]

Call for military pilotsKonkurs për pilotë ushtarakКонкурс за воени пилоти

Konkurs për pilotë ushtarak

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë NJOFTIM për vazhdimin e […]

Informacion lidhur me vazhdimin e afatit për paraqitje për regjistrim në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit

Vazhdohet afati për paraqitje për regjistrim  në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit   Ministria e Mbrojtjes dhe Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihajlo Apostollski“ – Shkup informon të gjithë personat e rinj të që kanë kryer ciklin e parë të studimeve, të cilët kanë dëshirë dhe plotësojnë  kushtet sipas Konkursit për studentë për aftësim dhe avancim […]

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2017/2018

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ – SHKUP Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake në Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe […]