Shpallje

KONKURS për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë të studimeve në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup në vitin studimor 2017/2018

Në bazë të nenit 21 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), nenit 88 paragrafi 1 të Statutit të Akademisë ushtarake nr. 07-876/1 të datës 17.10.2011 dhe Rregullores për mënyrën dhe procedurën për realizim të konkursit për regjistrim dhe zgjedhje të kandidatëve për ciklin e dytë të studimeve të […]

KONKURS për regjistrim të auditorëve për aftësim dhe kualifikim profesional në gjininë e aviacionit të Akademisë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski “ – Shkup, për persona që kanë kryer ciklin e parë të studimeve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI” – SHKUP Sipas ligjit 25 paragrafi 1 nga Ligji i Akademisë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), Akademia Ushtarake në Shkup shpall KONKURS për regjistrim të auditorëve për aftësim dhe kualifikim profesional në gjininë e aviacionit të Akademisë Ushtarake „Gjeneral […]

Call for military pilotsKonkurs për pilotë ushtarakКонкурс за воени пилоти

Konkurs për pilotë ushtarak

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë NJOFTIM për vazhdimin e […]

Informacion lidhur me vazhdimin e afatit për paraqitje për regjistrim në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit

Vazhdohet afati për paraqitje për regjistrim  në Akademinë Ushtarake në gjininë e aviacionit   Ministria e Mbrojtjes dhe Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihajlo Apostollski“ – Shkup informon të gjithë personat e rinj të që kanë kryer ciklin e parë të studimeve, të cilët kanë dëshirë dhe plotësojnë  kushtet sipas Konkursit për studentë për aftësim dhe avancim […]

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2017/2018

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE „GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI“ – SHKUP Sipas nenit 21 paragrafi 1 nga Ligji për Akademinë Ushtarake („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 83/2009), Akademia Ushtarake në Shkup shpall K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë për shkollim në Turqi, në Serbi dhe në Kroaci për vitin shkollor 2017/2018

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së […]

K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski ”- Shkup të individëve të cilët kanë të kryer ciklin e parë studimor për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon: K O N K U R S për regjistrimin e dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit […]

Konkurs për kompozim origjinal maqedonas për marshim

Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë shpall: „Konkurs për kompozim origjinal maqedonas për marshim” „Konkurs për kompozim origjinal maqedonas për marshim” shpallet me qëllim të: • stimulimit të veprave nga fusha e artit muzikor maqedonas; • afirmimin e kompozitorëve nga Republika e Maqedonisë; • pasurimin e fondit të kompozimeve – marshime që performohen nga […]

KONKURS Për regjistrim të studentëve/kadetëve për nevojat e aviacionit ushtarak të Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë në ciklin e parë të studimeve në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup në vitin shkollor 2016/2017

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI” – SHKUP Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për Akademi ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 83/2009), Akademia ushtarake në Shkup publikon KONKURS Për regjistrim të studentëve/kadetëve për nevojat e aviacionit ushtarak të Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës […]

K O N K U R S për regjistrimin e personave për aftësim dhe përkryerje profesionale me cikël të parë të mbaruar të studimeve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë, në Akademinë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski ”- Shkup

MINISTRIA E MBROJTJES E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 83/2009) dhe vendimit të ministrit të mbrojtjes nr. 02-5249/1 të datës 01.09.2016, Akademia ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup publikon K O N K U R […]

T H I R J E nr. 6/2016 Për shitje të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

T H I R J E nr. 6/2016 Për shitje të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

T H I R J E nr. 1/2016-2 Për shitje e dytë të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike

T H I R J E nr. 1/2016-2 Për shitje e dytë të pasurive të tundshme – qen ushtarak përmes ankandit publik në formë elektronike