Објави

Интерен оглас за избор на воен претставник на РМ во постојаната организација на БМНС со седиште во Скопје, РМ

Интерен оглас за избор на воен претставник на РМ во постојаната организација на БМНС со седиште во Скопје, РМ

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

ОБЈАВА бр.04/2016 за продажба на движна ствар – патнички авион Lear Jet по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.04/2016 за продажба на движна ствар – патнички авион Lear Jet  по пат на електронско јавно наддавање

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана бр.04-4577/1 од 21.07.2016 год.  

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

ОБЈАВА бр.03/2016 за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.03/2016 за давање во закуп на недвижни ствари – деловни простории по пат на електронско јавно наддавање

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во МО

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во МО

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ − СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата […]

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник на Командантот на SEEBRIG, во Лариса, Република Грција

10.05.2016 Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник на Командантот на SEEBRIG, во Лариса, Република Грција.pdf

Измена на интерен оглас

Измена на интерен оглас бр.04-2505/18