Објави

КОНКУРС за избор на кандидати кои ќе бидат номинирани за упатување на школување во Воздухопловната академија на Соединетите американски држави

Министерството за одбрана распишува Конкурс за избор и номинирање на 6 (шест) кандидати за упатување на школување во Воздухопловната академија на Соединетите американски држави. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ На Конкурсот можат да се пријавуваат кандидати државјани на Република Македонија кои ги исполнуваат општите услови: – да не се помлади од 17 години и да […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 06.05.2015 година во дневните печати Дневник и Коха се продолжува до 18.12.2015 година. Со почит, Воена академија

ОГЛАС за купување на стан во лична сопственост

О Г Л А С  за купување на стан во лична сопственост

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија за работа на определено време со договор за вработување во времетраење од 3 години

Врз основа на член 37 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.36/10,23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 и 33/15), член 1 од Правилникот за начинот за спроведување на постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата […]

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение бр.04-4877/1 од 02.09.2015 година

Решение за прием на студенти за управување со кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Решение за прием на студенти за управување со кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година.pdf

Решение за прием на кандидати и студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година

Решение за прием на кандидати и студенти/питомци за запишување на прв циклус на студии на Воената академија за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и студенти за управување на кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Конкурс за прв циклус на студии на Воена академија

РЕШЕНИE за избор по објавен оглас за воен претставник – одбранбено аташе

Решениe за избор по објавен оглас

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 02.03.2015 година во дневните весници „Дневник“ и „Коха“ се продолжува до 24.04.2015 година. Со почит, Воена академија Конкурс за воени пилоти

КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ„ – Скопје Врз основа на член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Сл. Весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија во Скопје објавува КОНКУРС за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило […]

Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври, ноември и декември – 2014 година,

Согласно членот 166-Г од Законот за одбрана („Сл. Весник на РМ“ бр.42/01; 05/03; 58/06; 110/08 51/11), Министерството за одбрана – Сектор за инспекција во одбраната, има обврска да поднесе извештај за реализираните инспекциски надзори за објавување на веб страната на министерството. Во периодот октомври – декември 2014 година, реализирани се следниве инспекциски надзори (ИН): А) […]