Објави

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во МО

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во МО

К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија и студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ − СКОПЈЕ Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), Воената академија во Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата […]

Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник на Командантот на SEEBRIG, во Лариса, Република Грција

10.05.2016 Интерен оглас за упатување на работа во странство на работно место политички советник на Командантот на SEEBRIG, во Лариса, Република Грција.pdf

Измена на интерен оглас

Измена на интерен оглас бр.04-2505/18

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во Министерството за одбрана

Интерен оглас бр. 04-2505/1 Интерен оглас бр. 04-2505/2  Интерен оглас бр. 04-2505/3 Интерен оглас бр. 04-2505/4 Интерен оглас бр. 04-2505/5 Интерен оглас бр. 04-2505/6 Интерен оглас бр. 04-2505/7 Интерен оглас бр. 04-2505/8 Дополна на Интерен оглас бр. 04-2505/9, бр. 04-2505/10, бр. 04-2505/11, бр. 04-2505/12, бр. 04-2505/13, бр. 04-2505/14, бр. 04-2505/15, бр. 04-2505/16 Пријава за интерен оглас

ОБЈАВА бр. 1/2016 за продажба на движни ствари- војнички кучиња по пат на електронско јавно наддавање

Согласно член 47, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) и Одлуките за продажба на движни ствари бр. 42-628/5, 6 и 7 од 10.02.2016 година и 42-682/ 1, 2, 3, 4, 8, 9 […]

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 125 професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Врз основа на член 37 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14,33/15 и 193/15), член 1 од Правилникот за начинот за спроведување на постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба […]

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2015/2016 година

Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на Воената академија бр.07-876/1 од 17.10.2011 година и Правилникот за начинот и постапката за спроведување на конкурс за запишување и избор на кандидати за втор циклус на студии на Воената академија бр.01-628/1 од […]

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Решение за прием на кандидати за професионални војници за служба во Армијата на Република Македонија

Измена на ОГЛАС за купување на стан во лична сопственост

Измена на ОГЛАС за купување на стан во лична сопственост

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на понуди за избор на деловна банка за учество во кредитирање на Проектот „АРМ -мој вистински дом’’

Се повикуваат деловните банки во Република Македонија да учествуваат во кредитирањето на Проектот „АРМ -мој вистински дом’’.