Објави

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана 04-2505/397 од 16.09.2016

ОБЈАВА бр.05/2016 за продажба на недвижни ствари по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.05/2016 за продажба на недвижни ствари по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.04/2016 -2 вторo јавно наддавање за продажба на движна ствар – патнички авион Lear Jet по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.04/2016 -2 вторo јавно наддавање за продажба на движна ствар – патнички авион Lear Jet по пат на електронско јавно наддавање

Јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во АРМ

Јавен оглас за прием на цивилен персонал на служба во АРМ

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во МО 03-2505-313 од 01.09.2016

Интерен оглас за унапредување на административни службеници во МО 03-2505-313 од 01.09.2016

Интерни огласи за унапредување на административни службеници 04-2505 306-312 од 01.09.2016

Интерни огласи за унапредување на административни службеници 04-2505 306-312 од 01.09.2016

Интерен оглас за избор на воен претставник на РМ во постојаната организација на БМНС со седиште во Скопје, РМ

Интерен оглас за избор на воен претставник на РМ во постојаната организација на БМНС со седиште во Скопје, РМ

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

Интерни огласи за унапредување на административни службеници во Министерство за одбрана

ОБЈАВА бр.04/2016 за продажба на движна ствар – патнички авион Lear Jet по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.04/2016 за продажба на движна ствар – патнички авион Lear Jet  по пат на електронско јавно наддавање

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана бр.04-4577/1 од 21.07.2016 год.  

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана

Интерен оглас за унапредување на административен службеник во Министерство за одбрана