Глобал

Комитети на НАТО

Комитети на НАТО

Комитетите на НАТО формираат интегрален дел од процесот на донесување одлуки на Алијансата. Тие ја обезбедуваат рамката во која земјите-членки можат да разменуваат информации за различни теми, да се консултираат едни со други и да донесуваат одлуки врз основа на консензус и заеднички договор. Секоја од 28-те земји-членки се претставени на сите нивоа во структурата […]

Центри на извонредност во НАТО

Центри на извонредност во НАТО

Во НАТО постојат и успешно функционираат одредени центри преку кои се согледуваат искуствата и практиката и се врши обука за идните човечки капацитети на Алијансата. Центрите на извонредност (Centres of Excellence) се меѓународни воени организации кои ги обучуваат и ги едуцираат лидерите и специјалистите на држави од земјите-членки и партнерите на НАТО. Тие помагаат во […]

ХАОПЛЕКСНО ВОЈУВАЊЕ

ХАОПЛЕКСНО ВОЈУВАЊЕ

КОМБИНАЦИЈА НА ХАОСОТ И КОМПЛЕКСНОСТА НА МОДЕРНАТА ВОЈНА Сите денешни војски тежнеат кон брза победа, хируршки прецизно дејство врз селектирани цели со минимална колатерална штета и, по можност, без жртви. За да ја постигнат оваа намера, државите вложуваат огромни средства за развој на нови технологии и оружја. Тоа го прави модерното војување далеку поскапо во […]

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО

РЕЛАЦИИТЕ НА НАТО СО ЕУ Едно од најважните стратешки партнерства на глобално ниво е она кое се однесува на зедничките интереси на НАТО со Европската унија (ЕУ). Двете организации одржуваат постојани политички консултации по прашања од заеднички интерес, соработуваат во ситуации на кризен менаџмент и во развој на сопствените капацитети. Заемните односи помеѓу НАТО и […]

АЗЕРБЕЈЏАН

АЗЕРБЕЈЏАН

ВЕРСКИ ПЛУРАЛИЗАМ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ Азербејџан е историски секуларна држава, и земја која изобилува со античко глобално наследство, вклучувајќи ги остатоците на една од најстарите населби во Gobustan, која датира од доцното камено доба и е поврзана со културата на Guruchay и развојот на човековата цивилизација. Голем број на азербејџански пештери ги […]

СТАРО-НОВИ БЕЗБЕДНОСНИ ЗАКАНИ

СТАРО-НОВИ БЕЗБЕДНОСНИ ЗАКАНИ

ЗА КОРЕНИТЕ НА МОДЕРНИОТ ТЕРОРИЗАМ И БОРБАТА СО НЕГО Корените на модерниот тероризам се врзуваат за Русија во 80-тите години на XIX век, за по една декада тој да се појави во Западна Европа, на Балканот и во Азија. Иницијатори на овој бран беа анархистите и нивната првична стратегија. Кампањата на атентати врз истакнати јавни […]

БОРБАТА СЕ ИНТЕНЗИВИРА

БОРБАТА СЕ ИНТЕНЗИВИРА

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ООН ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ПАРИЗ Просечната температура на воздухот на планетата е сè повисока, океаните се сè „покисели“ поради присуството на јаглерод диоксид во нив. ОН бараат итна акција за да се спречи најлошото. Се предупредува дека на планетата I се закануваат климатски промени кои ќе бидат неповратни. Промената на климата може […]

ОПЕРАТИВНАТА ВЕШТИНА  И НЕРЕГУЛАРНОТО ВОЈУВАЊЕ

ОПЕРАТИВНАТА ВЕШТИНА И НЕРЕГУЛАРНОТО ВОЈУВАЊЕ

РЕЛЕВАНТНОСТ НА ОПЕРАТИВНАТА ВЕШТИНА ВО ПРОТИВБУНТОВНИЧКИТЕ ОПЕРАЦИИ Оперативната вештина како рела­тив­нo нова алатка за решавање на воените проблеми го оправда своето постоење со успехот на коалицијата водена од САД во Првата заливска војна. Оттогаш, ефикасноста на овој линк помеѓу стратегиските цели и тактичките успеси стана мерило за успех на воените операции во повеќе западни армии. […]

НАТО

НАТО

ПОМОРСКИ ОПЕРАЦИИ Океаните во светот сè повеќе се зафатени поморски патишта. Денес дури 85 проценти од целата меѓународната трговија со суровини и готови производи патува по морски пат, а танкерите носат повеќе од половина од светската нафта. Влогот во поморската безбедност е висок, но НАТО е решен да помогне со цел да се заштитат нивните […]

СЕОПФАТЕН ПРИСТАП

СЕОПФАТЕН ПРИСТАП

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА КОРИСНА ВОЕНА СТРАТЕГИЈА Стратегиските теории и модели по­сто­јано се усовршуваат по пат на повратна спрега од резултатите кои ги даваат во практика. Воената стратегија на државите еволуира заедно со општествените промени, научно-технолошкиот развој и човековиот прогрес низ историјата. Стратегијата во најопшт смисол подразбира сет на идеи кои преку инструментите на национална моќ државата […]

НАТО

НАТО

РЕЛАЦИИТЕ СО ПзМ-ДРЖАВИТЕ НАТО И СРБИЈА Србија е членка на програмата на НАТО „Партнерство за мир“ од декември 2006 година (формално аплицираше во 2003 година). Главниот фокус на соработката се демократските, институционалните и реформите во одбраната. Иако не е сериозен аспирант за членство во Алијансата, земјата е за продлабочување на соработката со НАТО преку Акционен […]

ЗАШТИТА НА  ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ПРИДОНЕСОТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЗЕМЈИТЕ ОД РЕГИОНОТ (II) ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ АКТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Република Хрватска во 1991 година прогла­сува отцепување од југословенската фе­дерација и побарува меѓународно при­з­навање со што започнува нејзината афир­мација како нов политички субјект на Балканот и враќање на државноста изгубена во […]