Регионална соработка

Мрежа на жените во одбраната - Интегрирање на родовата перспектива во реформите на безбедносниот сектор на Западен Балкан
RRJETI  I GRAVE NË MBROJTJE - INTEGRIMI I PERSPEKTIVËS GJINORE NË REFORMAT E SEKTORIT TË SIGURISË NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Мрежа на жените во одбраната – Интегрирање на родовата перспектива во реформите на безбедносниот сектор на Западен Балкан

Министерствата за одбрана и вооружените сили на четири држави од Регионот, Република Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора се вклучени во регионален проект кој има за цел да се подобрат состојбите и да се подигне свеста во државите во однос на родовата рамноправност и родовите перспективи во одбраната и во армиските структури на […]