Воена едукација

КУЛТУРНА СВЕСТ

КУЛТУРНА СВЕСТ

ПРАШАЊА И ОПЦИИ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК Покрај политичките обврски, зачленувањето во НАТО подразбира и одговорности и обврски на воен план. Процесот на проширување е замислен на начин да им се овозможи на идните членки самите да се запознаат со функционирањето на Алијансата и со одговорностите и со обврските кои произлегуваат од членството, како […]

PËRKRHYESIT NË MISIONET NDËRKOMBËTAREПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

ПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

ПОТРЕБАТА ОД КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ  ПРЕВЕДУВАЊЕТО, ПОТОЧНО ТОЛКУВАЊЕТО НА ЕДЕН ТЕКСТ ОД ЕДЕН НА ДРУГ ЈАЗИК БАРА ТИМСКА РАБОТА, БЛИСКА СОРАБОТКА И ВИСОКО НИВО НА ДОВЕРБА, А СЕ РАЗБИРА И ГОЛЕМА ПОСВЕТЕНОСТ. ОВОЈ НАПИС ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ПРЕНЕСЕ ДЕЛ ОД ИСКУСТВОТО НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ И ДРУГИ МИСИИ СО ЦЕЛ ДА ДАДЕ СКРОМЕН ПРИДОНЕС […]

KOMUNIKIMI SHUMËGJUHËSOR - ROLI I PËRKTHYESVE DHE INTERPRETUESVE NË MISIONET PAQËSOREМУЛТИЈАЗИЧНА КОМУНИКАЦИЈА УЛОГАТА НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

МУЛТИЈАЗИЧНА КОМУНИКАЦИЈА УЛОГАТА НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ

ПРЕВЕДУВАЊЕТО, ОДНОСНО ТОЛКУВАЊЕТО НА НЕКОЈ ТЕКСТ ОД ЕДЕН НА ДРУГ ЈАЗИК БАРА ТИМСКА РАБОТА, БЛИСКА СОРАБОТКА И ВИСОКО НИВО НА ДОВЕРБА НО, СЕ РАЗБИРА, И ГОЛЕМА ПОСВЕТЕНОСТ. ОВОЈ НАПИС ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ПРЕНЕСЕ ДЕЛ ОД ИСКУСТВОТО НА ПРЕВЕДУВАЧИТЕ ВО МИРОВНИТЕ И ДРУГИ МИСИИ, СО ЦЕЛ ДА ДАДЕМЕ СКРОМЕН ПРИДОНЕС ЗА ЛИЦАТА КОИ СЕ ИНВОЛВИРАНИ […]

TË RINJTË DHE MBROJTJA - NEVOJA PËR EDUKIMМЛАДИТЕ И ОДБРАНАТА - ПОТРЕБАТА ОД ЕДУКАЦИЈА

МЛАДИТЕ И ОДБРАНАТА – ПОТРЕБАТА ОД ЕДУКАЦИЈА

Во фокусот на вниманието на овој напис е младата популација како интегрален дел на одбраната и формите и методите на најзиното конкретно ангажирање и придонес во градењето на одбранбениот систем. Може да се оцени дека во периодот од 1992 до 2006 г., најголем дел од младите беа вклучени во организирани системски форми на едукација и […]

DIZAJN I AZHURNUAR - NDËRTIMI I BLLOQEVE PËR TË ARRITUR MAKSIMUMIN GJATË MËSIMITАЖУРЕН ДИЗАЈН - ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ МАКСИМУМ ПРИ УЧЕЊЕТО

АЖУРЕН ДИЗАЈН – ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ МАКСИМУМ ПРИ УЧЕЊЕТО

Дизајнот претставува метод со кој се обединуваат формата и содржината. Како уметност се дeфинира на повеќе начини. Може да биде уметност, а може да биде и естетика. Дизајнот како именка означува нацрт, скица или план на формата и структурата на уметничкото дело, на едно здание или машина која треба да се изгради или конструира; комбинација […]

Пример за соработка на балканот - Односите на Република Македонија со Република Турција

Пример за соработка на балканот – Односите на Република Македонија со Република Турција

Во првата деценија од третиот милениум (а посебно во 2010, во 2011 и во 2012 година), Турција остави впечаток како една од највлијателните земји во Европа и во светот. Нејзиното богато историско наследство, културната длабочина, добро образованата млада популација (Турција има 74 милиони население, од кои повеќе од 60 проценти се до 35-годишна возраст), сè […]

Дружењето – најголема придобивка „Завршна вешба и студиско патување на студентите на КШО“

Дружењето – најголема придобивка „Завршна вешба и студиско патување на студентите на КШО“

Во периодот од 4 до 10 октомври на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во рамките на завршување на школувањето со студиите во II циклус за студиската година 2011/12, на редовни стручни студии (специјализација за командни и штабни должности) на ВА, реализирана е комплексна наставна активност – завршна вежба и студиско патување. Според точно определени […]

Управување со кризи – Создавањето и развојот на НАТО (5)

Менаџирањето односно управувањето со кризи е едно од основните безбедносни задачи на НАТО. Може да вклучи воени и невоени мерки за да се одговори на некоја закана, било да е тоа во национални или меѓународни рамки. Една од предностите на НАТО-членките е тоа што имаат искуство, средства, способности и воспоставено процеси за да можат да […]

Соодветен пристап во образованието – Осврт на искуствата на земјите-членки на НАТО во делот на военото образование (2)

Процесот, односно соодветен пристап во образованието и професионално усовршување на персоналот т.е. на вработените во системот на одбраната и национална безбедност во земјите-членки на НАТО и земјите-партнери е единствен и целокупен систем во текот на кариерата на воените лица. Во минатиот број на „Штит“ ги прикажавме достигнувањата во сферата на военото образование на Велика Британија, […]

Земјотреси, пожари и поплави – Компјутерски проекции и симулација на решавање на можни кризни состојби

Со рестартирањето на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ пред образовниот кадар на Воената академија се поставија и нови стандарди, методи и начини на изведување на наставните програми. Новите технологии, информатичките алатки и софтверски програми се вклучија во обуката и образованието на питомците на Воената академија. Исто така, и студентите на Катедрата за безбедност, кризен менаџмент, […]

Создавање на добро едуциран кор на воени лидери – Искуствата на земјите-членки на НАТО во делот на военото образование (1)

Образованието во текот на професионалната војничка кариера овозможува развој на интелектуалниот капацитет и стекнување со генерални знаења. Ова, покрај останатото, е услов за непрекинат развој и за стекнување способности за дејствување во сложени ситуации. Образованието го иницира процесот на учење и создавање креативен начин на размислување при решавање на поставените задачи. Поседувањето соодветно ниво на […]

Континуирано воено образование – Успешно реализиран курс за командири на чети на родови и за логистички специјалности

Во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, во рамките на континуираното воено образование и воспитување, односно остварувањето на стручното оспособување и усовршување на лица со завршен I циклус на универзитетски студии за потребите на Армијата на Република Македонија, успешно е реализиран Курсот за командири на чети на родови и за логистички специјалности. Со овој […]